top of page

 הוארך תוקף התיקון 4 לחוק המאפשר הגנה מהליכי גבייה למשך 3-4 חודשים, במהלכם יוכל החייב -יחיד או תאגיד- לפעול לגיבוש הסדרי חוב, בליוויו של מנהל הסדר שימונה ע"י בית המשפט

לפי פרסום באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה. (31/8/22)

ביום שני ה 14.3.22 חתם שר המשפטים גדעון סער על צו להארכת התקופה הקובעת לעניין הגשת בקשה לעיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב.

הוראת השעה אמורה היתה לפקוע בתאריך 17.9.22, אך מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת תוקפה מוארך אוטומטית עד ליום 15.2.23 

לעיון בצו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הארכת התקופה הקובעת לעניין הגשת בקשה לעיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב - נגיף הקורונה החדש) התשפ"ב  2022.

תיקון מספר 4 מאפשר הגנה מפני נקיטת הליכי גבייה למשך שלושה עד ארבעה חודשים, במהלכם יוכלו החייבים, יחידים ותאגידים, לפעול לגיבוש הסדרי חוב, בליוויו של מנהל הסדר שימנה לכך בית המשפט. 

במסגרת התיקון ניתנת הזדמנות לכל החייבים לפנות למסלול של עיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב, ללא קשר מחויב בין מגבלות משבר הקורונה ליצירת החובות. זאת מתוך ראייה שלהסדרים בין חייבים לנושים קיימים יתרונות רבים וביניהם, דירוג אשראי טוב יותר, סיכוי להמשך יחסים כלכליים משותפים מול הנושים גם בהווה ובעתיד, מוטיבציות חברתיות חיוביות לחייבים ולבעלי מניות בתאגידים, ועוד. יתרונות אלה עולים לא אחת משמעותית על הליכי גבייה ארוכים, שאין בסופם בהכרח תועלת כלכלית גדולה יותר.

לעיון בתיקון מספר 4 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

*המידע כמפורסם באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה. (31/8/22) ​

Knesset Interior
About: About
bottom of page