top of page

פעילות המשרד

לתיאום פגישה, חייג/י: 03-6969809 | שדרות רוטשילד 22, תל-אביב 6688218

תביעות פיצויים לירידת ערך מקרקעין עקב תכנית פוגעת | חוות דעת שמאי

Building Plans

July 4, 2022

פרק ט' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 עוסק בפיצויים לבעלי זכויות במקרקעין, אשר נפגעו על-ידי תכנית ונמצאים בתחומה או גובלים בה.

סעיפים 197(א) ו-200 לחוק מתנים את הזכות לפיצויים בתנאים, לרבות שהתובע פיצויים היה, ביום תחילת התכנית, בעל זכות במקרקעין שנפגעו על-ידי התכנית. נא ראי/ה ע"א 1188/92‏        ‎ ‎הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים‎ ‎נ' ברעלי ואח' וערעור שכנגד, פ''ד מט(1) 463 (10/4/95)

עריכת צוואה | עריכת יפוי כח מתמשך | יצוג בהליכי אפוטרופסות | יעוץ וליווי בעלי זכויות במקרקעין וזכויות קניין | יצוג בערכאות, רשויות וגופים שיפוטיים   |   ניהול תהליכים מורכבים, משפטיים, מסחריים ופרטיים    |

Enjoying the Woods

July 4, 2022

מזה כ- 15 שנים שמשרדנו מספק ללקוחותיו שירותים שונים, לרבות בענייני צוואה וירושה, התנגדות לצוואה, בקשה לצו קיום צוואה, בקשה למתן צו ירושה, בקשה למינוי מנהל עזבון, בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם וכיוב'

נתקלת במצב המצריך עו"ד ?

מטפלת סיעודית שלפתע נזכרת בצוואה כזוכה ?

אח/ות שהודרו מהצוואה באופן מפתיע ?

סבא החליט להעביר את הדירה ע"ש נכד/ילד אחד תוך העדפתו על אחרים ?

מהי העברה בין דורית ?

כיצד ניתן לפעול לפי חוק תוך שמירת הזכויות ?

חיוב ארנונה | מדידה חדשה

Filling Out Tax Form

July 4, 2022

על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976 (להלן: "החוק"), מי שחויב בתשלום ארנונה כללית, רשאי להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה, תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום.

השגה ניתן להגיש במקרים הבאים:

הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור, כפי שנקבע בהודעת התשלום.

בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס ("מחזיק" כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות).

היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים תשנ"ג-1992, שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

 

 ** חשוב: פנייה למנהל הארנונה שאינה במסגרת התנאים והמועדים הקבועים בחוק, לא תיחשב כהשגה.

 הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.

 במסגרת הטיפול בהשגה, ייתכן שתבוצע ביקורת בנכס לצורכי ארנונה.

במקרה של מיופה כוח - נדרש ייפוי כוח וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

במקרה של תאגיד - נדרש אישור מורשה חתימה מטעם התאגיד.

אופן הגשת ההשגה

 

• פנייה מקוונת - באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט עיריית תל-אביב - ללא תור וללא המתנה.

• בפקס או בדואר - פנייה בכתב (לפרטי הקשר של הרשות המתאימה).

• במרכז השירות העירוני עיריית ת"א.

מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 ימים מיום קבלתה. תשובה להשגה תישלח אליכם בכתב בדואר.

ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה להשגה עד 30 ימים נוספים.

הגשת ערעור

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער. 

לאחר ההליך המנהלי ו/או בד בבד -בתנאים המתאימים בלבד- ניתן לפעול לפתיחת הליך נזיקי בביהמ"ש כלפי הרשות המקומית.

ברע"א 2842-91 עיריית חיפה נגד לה נסיונל חברה ישראלית לביטוח בע"מ, נקבע כי "אין בחוק הנ"ל הוראה החוסמת דרך הפניה בתביעה רגילה כאשר הדיון בפני בית המשפט הרגיל כולל בין היתר את הטענה של התרשלות של הרשות המקומית, עניין הראוי לבירור לגופו ואינו ראוי למחיקה על הסף ".

 

הנה כי כן , נקבע כי בית המשפט האזרחי/נזיקי אינו מחליף את ועדת הערר או  את בית המשפט המנהלי. משבוחרים להביא את הסכסוך לפתחו של בית משפט כסכסוך בתחום דיני הנזיקין – על התובעים להוכיח את כל יסודות העילה הנזיקית, לרבות:

א. שטח הנכס המדוייק לפי שיטת החישוב הקבועה בחוק לחיובי ארנונה.

ב. את השטח שלפיו חייבה העירייה לטענתה.

ג. שהטעות בחישוב השטח נובעת מרשלנותה של העירייה – קרי שהטעות בחישוב השטח נבעה מכך שהעירייה עשתה מעשה או מחדל בלתי סביר.

ד. הוכחת שיעור הנזק.

יחד עם זה, בטרם הגשת הליך לבית המשפט, כדאי להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים לרבות מודד מוסמך ומנוסה, מהנדס ועו"ד, מקום בו לא כל מקרה מתאים להגשת הליך נזיקי כלפי הרשות. וראה לעניין זה פסק דין שניתן לאחרונה 4/6/2022 שם נדחתה תביעת עו"ד כנגד עירייה בעניין דומה, תוך שבית המשפט הדגיש כי התביעה נדחתה, בין היתר, בהיעדר ראיות מספקות (הוגשה חוו"ד שמאי ולא מודד) להוכחת התביעה הנזיקית על רכיביה כנדרש.

ייצוג וליווי עסקים מול רשויות וגופים פיננסים | לרבות רישוי עסקים, חברת ביטוח / תביעות ביטוח, בנקים, מכרזים, רישיונות והיתרים, רשם הקבלנים, רשות המסים, תכנון ובניה, מחלקת הנדסה ברשות, מוסדות תכנון ועוד

Red Theme

July 4, 2022

ליווי עסקים עוד משלבי התכנון והההקמה
ניהול שוטף

 

ניהול תהליכים מורכבים לרבות מול גורמי פיקוח / רישוי / אכיפה / ביטוח וכיוב'

פעילות המשרד: Resources
bottom of page