top of page

פסיקת בית המשפט העליון | תכנון ובניה

ועדה מקומית | היתר בניה שאינו מתאים לתכנית החלה במקרקעין יהיה חסר תוקף, תוך הטלת אחריות פלילית גם על בעל ההיתר

הרשות המוסמכת על-פי החוק לתת היתר בנייה, אינה רשאית לתת היתר שאינו מתאים לתוכנית החלה במקרקעין (!)

נתנה הרשות היתר שאינו מתאים לתכנית החלה, הרי שהיא חורגת ממסגרת סמכותה וההיתר יהיה חסר תוקף חוקי.

 

הלכה בבית המשפט העליון הנכבד ב- ע"פ 586-94 מרכז הספורט אזור בע"מ נ' מדינת ישראל , פ"ד נה(2) 112 (מיום 7/1/2001), כי:

1.     בעל היתר בנייה שניתן שלא כדין, נושא באחריות פלילית (!) לרבות מקום בו:

1.1    הוא "בעל ההיתר לביצוע העבודה או השימוש", על-פי סעיף 208(א)(1) לחוק.

1.2    הוא "המבצע עבודה או משתמש במקרקעין" לפי סעיף 204 לחוק.

1.3    וזאת גם אם שכר קבלן כדי לבצע בעבורו את העבודה.

1.4   אין זה סביר לפרש את החוק כך שבעל ההיתר, שהוא גם היוזם, המממן את הבנייה והמפקח עליה, יהיה זכאי, ורק הקבלן המבצע את העבודה בעבורו יהיה אשם. פירוש כזה של החוק לא יתיישב עם תכלית החוק; אפשר אף לראות בו מעין היתר, אם לא עידוד, ליזם של בנייה לבצע, באמצעות אחר, עבירות בנייה (!)

2.     לעניין ההחלטה אם היתר בטל מעיקרו יש משקל מהותי האם בעל היתר ידע כי ההיתר ניתן בניגוד לחוק, ואם תרם לכך (!)

2.1.   ויובהר, התנהגות בעל ההיתר, בראש ובראשונה הידיעה שלו, היא שיקול לעניין הנפקות של הפגם בהיתר, כלומר לעניין ההחלטה אם ההיתר בטל מעיקרו. נוסף על כך, היא גם שיקול לעניין האחריות הפלילית שלו. שכן, אף בלי קשר לנפקות הפגם, הוא יכול להסתמך על אי-הידיעה של הפגם כטענת הגנה בהליך הפלילי.

3.    ועדה מקומית לתכנון ולבנייה, אין לה סמכות לפטור מאחריות פלילית, כאשר אחריות כזאת הוטלה על-ידי החוק, יהיה זה חוק התכנון והבניה או חוק העונשין, תשל"ז-1977, אף כי יש לה סמכות לתת היתר לבנייה שבוצעה ללא היתר. בדומה לכך, גם ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה כשהיא מאשרת תכנית מיתאר חדשה.

4.    היתר שניתן בדיעבד לבנייה שבוצעה בניגוד לחוק הוא בגדר נזק נוסף שנובע ממעשה העבירה, ומכל מקום, מתן פטור מאחריות פלילית בגין היתר כזה עלול לעודד מעשי עבריינות נוספים (!)

פסק הדין בקצרה:

המערערת ("החברה") ושני המערערים, שהיו בעלי המניות והמנהלים בחברה ("המנהלים"), הואשמו בבית-משפט השלום בעבירות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 שעיקרן בנייה בלא היתר כדין, שימוש במקרקעין בלא היתר כדין וסטייה מתכנית המיתאר זאת, לאחר שהחברה יזמה מרכז ספורט באזור ובנתה אותו שלא בהתאם לתכנית המיתאר ולתכנית הבנייה החלות על המקרקעין.

בית-המשפט הרשיע את החברה ואת מנהליה אף שהבנייה בוצעה בהתאם להיתרי בנייה שנתנה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, לאחר שקבע כי ההיתרים הם בלתי חוקיים וחסרי ערך, לרבות מקום בו ניתנו בניגוד לתב"ע שהייתה בתוקף.

בית-המשפט המחוזי אישר את ההרשעה תוך שהקל בעונשים.

רוצה לדעת עוד ? 

03-6969809 | law@FISHERADV.com

אין באמור במאמר זה כדי להוות יעוץ ו/או יעוץ משפטי ו/או תחליף לכזה, תוך שהפרטים נכונים נכון למועד כתיבתו בלבד.

               

       

        כותב המאמר:

        בן פישר, עו"ד ונוטריון ייסד את פישר - משרד עו"ד ונוטריון עוד בשנת 2007 ומאז מספק ללקוחותיו -פרטיים ועסקיים- 

        שירותים משפטיים שונים, לרבות, יעוץ, ליווי ויצוג בהליכים שונים המתנהלים בפני ערכאות בבתי משפט ובפני וועדות

        וגופים שיפוטיים. 

ben k. Fisher, Adv. & notary
bottom of page