מימוש כספים המיועדים לקצבה אצל חייבים בהליכי פשיטת רגל

 

מדי פעם נתקלים חייבים המצויים בהליכי פשט"ר בבקשות שונות מטעם בעלי התפקיד למימוש ו/או פידיון זכויות שונות, לרבות מימוש כספים צבורים המיועדים לקצבה (פנסיה) אשר טרם הגיע המועד לתשלומם.

 

מאמר זה, מטרתו להבהיר נושא זה תוך אזכור הוראת הדין הרלוונטית ופסיקת בית המשפט העליון הנכבד בנושא זה, מקום בו אין להורות על פדיון כספים המיועדים לקצבה בטרם הגיע המועד לתשלומם!

 

סעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- 1980

 

בסעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- 1980 קבע המחוקק הוראה בעלת היבט סוציאלי מובהק שנועדה להגן על החייב ולשמור את כספים המיועדים למחייתו לעת זקנה, וזאת בנוסח כדלקמן:

 

"85.(1א)  הנאמן לא יפדה כספים המגיעים לחייב מכוח חברותו בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אלא לאחר שקיבל את אישורו של בית המשפט לכך; בית המשפט רשאי להורות על פדיון הכספים האמורים, כולם או מקצתם, ובלבד שאם כספי קופת הגמל הינם למטרת קצבה, וטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה, לא יורה בית המשפט על העברתם לנאמן;"

 

משכך, הגם ולגישת נאמנים מסוימים בהליכי פשט"ר יש לממש נכסים אלה של חייבים, דומה כי בהתאם לדין החל, כספים צבורים המיועדים קצבה באשר טרם הגיע המועד לתשלומם אינם ברי מימוש / פדיון ואין להורות על העברתם לנאמן לפי הוראות סעיף 85(א1) לפקודה.

 

ויודגש, הלכה בפני בית המשפט העליון הנכבד כי כספים המיועדים לקצבה, המגיעים לחייב שמתנהלים בעניינו הליכים לפי הפקודה, לא יועברו ולא ימומשו בטרם הגיע המועד לשלמם, הוא מועד הקצבה.

{ראה: ע"א 7114/09 יורם בן עמי ואח' נ' איתן רבין ואח' (פורסם בנבו, 9/5/12) (להלן: "פרשת איתן רבין")}

פרשת איתן רבין שנדונה בבית המשפט העליון הנכבד ע"א 7114/09 יורם בן עמי ואח' נ' איתן רבין ואח' (פורסם בנבו, 9/5/12)

 

סוגיה בעניין בקשה למימוש  כספים המגיעים לחייב מכוח חברותו בקרן מקפת, נדונה זה מכבר בפרשת איתן רבין דלעיל, שם אישרר בית המשפט העליון הנכבד (כאמור בפסק דינו של כב' הנשיא א' גרוניס) את החלטת בית המשפט קמא (מח'-נצ') בפש"ר 158/07 הדוחה את הבקשה, תוך שנקבע, בין היתר, כדלקמן:

 

כספים שנצברו עבור החייב בקרן מקפת הינם כאלה המיועדים לקצבה, ראה סיפא לפסקה 9, שם נקבע:

 

"...כספים שנצברו עבורו בקרן מקפת, שומרים הכספים על אופיים המקורי ככאלה המיועדים לקצבה. זאת, במשמעות סעיף 85(1א) לפקודה."

 

וזאת מקום בו נקבע, כי:  

 

"קרן מקפת הינה קופת גמל לקצבה" (ר' פסקה 8)

 

ולרבות קביעת בית המשפט העליון הנכבד בפסקה 3 לפסה"ד, כי:

 

"צדק בית משפט קמא בקובעו, כי אין לממש את הכספים העומדים לזכות החייב בקרן מקפת. זאת, מאחר שהכספים הם למטרת קצבה וטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה." (פסקה 3)

 

ובסיפא לפסקה 4 לאותו פסק דין, קובע כב' הנשיא:

 

"נוכח הוראה זו לא נתון לבית המשפט שיקול דעת אם להורות על העברתם של כספים אלה לקופת פשיטת הרגל, כל עוד לא הגיע המועד לתשלומם כקצבה, בשל אירוע מזכה כזה או אחר (למשל, זקנה או נכות)"

 

ועוד ראוי לציין, בפסקה 7 באותו פס"ד, מתייחס ביהמ"ש העליון הנכבד לסוגיית הגדרתה של קופת גמל לקצבה, תוך שנקבע כי:

 

"קופות גמל לקצבה הינן, למעשה, קרנות פנסיה (דברי ההסבר להצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ה"ח 175, 767)."

 

וראה גם: פש"ר (חי') 611-00‏ מופלח קבלאן נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 24/6/13) ופש"ר (י-ם) 4217-07‏‏ בועז יונה נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 21/10/12) לעניין הקצבה בלבד.

 

לסיכום: חרף בקשות שונות המוגשות בנושא לבתי המשפט בישראל, חשוב לדעת כי בהתאם לדין ולפסיקה במועד כתיבת שורות אלה, מקום בו מדובר בכספים המיועדים לקצבה, שומרים אלה על ייעודם המקורי לשמש מקור מחייה לחייב בהגיעו לגיל פרישה או בהתרחש אירוע מזכה.

 

 

 

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרהו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה. תוכן העמוד וכל המידע הכלול בו מתאימים למועד כתיבת העמוד בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

 

 

 

ליצירת קשר:

פישר                 משרד עורכי-דין

רחוב מח"ל 60    תל-אביב    6729118

טל. 03-6969809 פקס. 03-5714222