הזמנה להציע הצעות - דירת 3 חדרים בתל-אביב l נכסים - פרסומים 2021 I חזרה לעמוד הבית

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

בן פישר, עו"ד ונוטריון

פורסם ביום 6/10/2021

Sunny%20Sky_edited.jpg
WhatsApp Image 2020-02-24 at 10.45.16 (3
WhatsApp Image 2020-02-24 at 10.44.42 (4

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה בת 3 חדרים בתל-אביב (בסמוך לרחוב מח"ל המבוקש)

הנכם מוזמנים להגיש הצעות לרכישת זכויות

בדירת 3 חדרים בתל-אביב (בסמוך לדרך הטייסים) 

* לקבלת פרטים מלאים ניתן ליצור קשר 03-6969809

הדירה / הנכס יימכר במצבו הנוכחי "AS IS" ומשרדנו ו/או בעלי הזכויות לא יהיו אחראים למצב הנכס מבחינה פיזית ו/או תכנונית ו/או משפטית ו/או אחרת, לרבות לעניין דיוק הנתונים כאמור במודעה זו ו/או במצורף ו/או לשום פגם ו/או נזק ו/או אי התאמה ו/או חריגה בנכס, בין אם הוא גלוי או נסתר.

על המציע החובה לבדוק באמצעות אנשי מקצוע מטעמו, ועל אחריותו בלבד את טיב הנכס וכל מידע אחר הנוגע לנכס ולזכויות בו, לרבות  מצבו הפיזי, תכנוני, משפטי ואחר.

 

על ההצעה להיות מוגשת בכתב וחתומה ע"י המציע וכן לכלול פרטי המציע/ים, מס' זהות וסכום ההצעה. יש להגיש ההצעה בשעות העבודה למשרדנו בלבד בכתובת הרשומה מטה.

 

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת בן ק. פישר, עו"ד או לחילופין שיק בנקאי, בסך השווה ל-10% מסך ההצעה.

 

הערבות הבנקאית תהא בתוקף לששה חודשים לפחות. הערבות הבנקאית ו/או השיק הבנקאי יוחזרו למציע אשר הצעתו לא זכתה.

המציע אשר יזכה מחוייב לחתום על הסכם רכישה, על פי הנוסח הקיים במשרדנו.

 

המציע הזוכה, יטפל בהעברת הזכויות על שמו, וכל הכרוך בה, וישא בכל ההוצאות הקשורות בכך, ועל חשבונו.

במקרה בו מציע למרות זכייתו יחזור בו מהצעתו, או שמכל סיבה שהיא לא יסכים לחתום על הסכם הרכישה, או במקרה בו המציע לא ישלם את מלוא תמורת הממכר, משרדנו רשאי לחלט את הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי שצירף להצעתו לטובת בעלי הזכויות והוצאות, והדבר ייחשב כפיצוי מוסכם מאת המציע.

 

לא תהא למציע ו/או למי מטעמו ו/או צד ג' כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החילוט.

 

הצעה זו אינה מהווה מכרז או "מעין מכרז" ואינה נערכת במסגרת כינוס נכסים או הליך דומה, ואין משרדנו או בעלת הזכויות מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.  

למען הסדר הטוב, יובהר, המשרד אינו מתווך במקרקעין ולא ישלומו דמי תיווך למתווך/כת בעסקה ו/או צד ג' (!)

משרדנו פועל מטעם בעלי הזכויות ושומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ועם אחרים זולתם, או לערוך תחרות, או התמחרות בין מציעים ו/או חלקם ו/או צדדים שלישיים, ולהאריך את התקופה לקבלת הצעות או לבטלה – והכול לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. בשאלות ובירורים ולתיאום ביקור בנכס ניתן לפנות למשרדנו בטלפון: 03-6969809 

WhatsApp Image 2020-02-24 at 10.45.51 (8
WhatsApp Image 2020-02-24 at 10.44.42 (1

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

WhatsApp Image 2020-02-24 at 10.45.51 (7
IMG_20200217_113646.jpg

בן פישר, עו"ד ונוטריון I צוואה I ירושה I יפוי כח מתמשך I הסכם יחסי ממון I מקרקעין I תכנון ובניה I חברות ועסקים I רשות המסים I תכנון ובניה I קבלנים l משפט מנהלי

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809