חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018 I מאמרים I חזרה לעמוד הבית

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

עו"ד בן פישר

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

רשות המסים: מיסוי מטבעות וירטואליים

י"ג טבת, תשע"ז / 11 ינואר, 2017

'מטבע וירטואלי' הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי. מטבעות וירטואליים ממלאים את התפקידים האמורים בהסכמת קהילת המשתמשים בהם.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

 

חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018

לפי הוראות החוק החדש (פורסם בספר החוקים ביום 19/3/18):

קצין משטרה מוסמך, רשאי לתת צו למפעיל הסלולרי המורה על חסימת מספר הטלפון, לתקופה שיקבע בצו אשר לא תעלה על 30 ימים (!) 

 

בצו לא תצוין העבירה שבשלה נחסם מספר הטלפון (!)

לא יינתן צו חסימה מינהלי אלא לאחר שנמסרה למחזיק או למנוי הודעה על הכוונה למתן הצו שבה תצוין העילה לנתינתו (בחוק זה – הודעה) וניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בתוך 24 שעות ממועד מסירת ההודעה, באופן שיפורט בה; בהודעה יצוין גם מספר טלפון לשם יצירת קשר שיהיה זמין 12 שעות ביממה לפחות; לעניין סעיף קטן זה יראו הודעה שנמסרה באמצעות שיחה, הודעה קולית או מסרון למספר הטלפון, כאילו נמסרה למחזיק או למנוי.

מספרך נחסם ? קיבלת הודעה לפי החוק החדש ? 

לייעוץ משפטי וייצוג - צרו קשר 03-6969809

למקרים דחופים ניתן ליצור קשר גם בנייד 054-6667843

עוד בהתאם להוראות החוק החדש:

          

"מחזיק" – המשתמש במספר טלפון לצורך קבלת שירותי בזק, אף אם אינו מנוי;

           "מנוי" – מי שהתקשר עם מפעיל סלולרי בהסכם התקשורת;

 

מנוי או מחזיק רשאי לטעון את טענותיו גם לאחר שהורה קצין משטרה מוסמך על החסימה כאמור, ואולם אין בכך כדי לעכב את החסימה.

בצו חסימה מינהלי יפורטו מספר הטלפון שלגביו ניתן הצו ופרטי המנוי ככל שהם רשומים במאגר נתוני זיהוי (תקשורת), וכן תקופת תוקפו של הצו.

 

החלטת קצין משטרה מוסמך בעניין צו חסימה מינהלי ניתן לערער, בתוך תקופת תוקפו של הצו, לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום ובית המשפט ידון בערעור בהקדם האפשרי.

 

ניתן צו חסימה מינהלי לפי הוראות סעיף זה, רשאי קצין משטרה מוסמך לתת צו חסימה מינהלי נוסף אחד בלבד לגבי אותו מספר טלפון בתקופה של שנתיים מיום מתן הצו הראשון; ואולם אין באמור כדי למנוע מקצין משטרה מוסמך לפנות לבית המשפט בבקשה לצו חסימה שיפוטי לפי סעיף 3.

מספרך נחסם ? קיבלת הודעה לפי החוק החדש ? 

לייעוץ משפטי וייצוג - צרו קשר 03-6969809

למקרים דחופים ניתן ליצור קשר גם בנייד 054-6667843

 

כך גם קבע המחוקק הוראות לעניין צו חסימה שיפוטי, סדרי הדין וכיוב'.

 

בית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום רשאי לצוות על הארכת תוקפו של הצו לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים מזמן לזמן, כמפורט להלן:

 

על פי בקשה בכתב של תובע – לתת צו המורה על הארכת תוקפו של צו חסימה מינהלי לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים.

על פי בקשה בכתב של תובע, שהוגשה לבקשת קצין משטרה מוסמך – לתת צו המורה על חסימת מספר טלפון שניתנו לגביו שני צווי חסימה מינהליים כאמור בסעיף 2(ו) לתקופה שלא תעלה על 30 ימים.

הוגש כתב אישום בעבירה, רשאי בית המשפט הדן בכתב האישום, על פי בקשת תובע, לצוות כמפורט להלן, אם שוכנע כי חסימת מספר הטלפון חיונית למניעת המשך הפרסום ברבים לשם ביצוע העבירה; בית המשפט רשאי לצוות כאמור עד תום ההליכים או עד למועד מוקדם יותר שיקבע, ולחזור ולצוות על הארכת תוקפו של הצו לתקופה נוספת מזמן לזמן, ואם הסתיים ההליך בהרשעה – עד למועד אחר שיקבע ושלא יעלה על חמש שנים נוספות מתום ההליכים:

(1)   לצוות על מפעילים לסולריים כאמור בסעיף 2(א) לחסום את מספר הטלפון המפורסם ברבים לשם ביצוע העבירה כאמור באותו סעיף;

(2)   לצוות על הארכת תוקפו של צו חסימה מינהלי או צו חסימה שיפוטי.

           (ג)   הוגשה לבית המשפט בקשה להארכת תוקפו של צו חסימה לפי סעיף קטן (א) או (ב) יתקיים הדיון בבקשת ההארכה בהקדם האפשרי והצו המקורי יישאר בתוקפו לתקופה נוספת של 30 ימים מתום התקופה שעליה הורה קצין המשטרה המוסמך, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

           (ד)  בית המשפט רשאי לדון מחדש בצו חסימה שיפוטי אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות שהתגלו לאחר מתן הצו.

           (ה)  על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער לבית המשפט שלערעור, בתוך 30 ימים ממועד מתן ההחלטה.

מספרך נחסם ? קיבלת הודעה לפי החוק החדש ? 

לייעוץ משפטי וייצוג - צרו קשר 03-6969809

למקרים דחופים ניתן ליצור קשר גם בנייד 054-6667843

 20/3/2018  פורסם ביום 

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809 , פקס. 03-5714222 Law@FISHERADV.com