צוואה / צוואה בפני נוטריון l web & publications חזרה לעמוד הבית

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

בן פישר, עו"ד ונוטריון

פורסם ביום 23/1/19

Elder woman and her caretaker

ירושה על-פי צוואה

 

 

צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצון המצווה. 

 

החוק בישראל מכיר בארבעה סוגים שונים של צוואות, על ביצוען מופקד הרשם לענייני ירושה - משרד המשפטים.

צוואה היא הצהרה, בד"כ בכתב, המהווה מסמך משפטי ומסדירה את חלוקת הרכוש של אדם אחר לכתו.

החוק מגדיר ארבעה סוגי צוואות:

1. צוואה בכתב יד. 

2. צוואה בפני עדים. 

 

3. צוואה בפני רשות => לרבות נוטריון (!)  

4. צוואה בעל פה. 

החוק אינו מגדיר הוראות ספציפיות לאופן עריכת הצוואה.

מחד, צוואה יכולה להתייחס לכלל רכוש המנוח עת מותו, תוך מתן הוראות מדויקות ותנאים לביצועה ולחלוקת הרכוש, ומאידך, ניתן להותיר צוואה כללית ולפרט רק קווים מנחים כלליים לביצועה.

אין הגבלה על מספר הצוואות שיכול אדם להשאיר אחריו, אך הצוואה המאוחרת התקפה היא אשר תקוים לפי צו קיום צוואה ומבטלת צוואות הקודמות לה.

קרי: הצוואה המאוחרת היא הקובעת בכל מצב.

בהתאם לפרסום משרד המשפטים

לידועים בציבור, מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.

בפיצול ירושה, מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או  

לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.

זכויות ברכוש, מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.

בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי. חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה.

 

זוג מבוגר ואין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לו יהיו לו ילדים.

זוג הנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.

סוגי צוואות:

 1. צוואה בכתב יד: כתובה כולה בידי המצווה, וחתומה בחתימתו ובכתב ידו. על פי סעיף 19 לחוק הירושה, נושאת את תאריך עריכתה, גם הוא בכתב ידו של המצווה.

 2. צוואה בפני עדים: נעשית בכתב, נושאת תאריך, נחתמת בידי המצווה בפני שני עדים. על פי סעיף 20 לחוק הירושה, המצווה חייב להצהיר בפני העדים כי זו צוואתו, ובאותו מעמד חותמים גם העדים על הצוואה כדי לאשר שהיו עדים לעריכתה בידי המצווה. הצוואה יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, אך החתימות חייבות להיות בכתב ידם של המצווה והעדים, ולהיחתם במועד עריכת הצוואה ולא במועד מאוחר יותר. מומלץ כי לפחות אחד העדים יהיה עורך דין המתמחה בעריכת צוואות, כדי למנוע מהמצווה טעויות שעלולות לאחר מותו להביא לפסילת הצוואה.

 3. צוואה בפני רשות: על פי סעיף 22 לחוק הירושה, צוואה בפני רשות היא צוואה הנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני נוטריון, שופט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי. אם הצוואה נאמרת בעל פה היא מוקראת למצווה בידי הרשות, ובסופה יבואו הצהרה, חתימת הרשות ואישור הרשות על מועד עריכת הצוואה וכי הצוואה נערכה בידי המצווה.

 4. צוואה בעל פה: ידועה גם בשם צוואת "שכיב מרע". על פי סעיף 23 לחוק הירושה אפשרות זו קיימת רק במקרה שהמצווה נמצא על סף מוות, או רואה עצמו במצב כזה. צוואה בעל פה צריכה להיעשות בפני שני עדים המבינים את שפת המצווה, ועליהם לרשום אותה בזיכרון דברים הכולל את תוכן הציווי, התאריך והנסיבות שהביאו לעריכתה. לאחר מכן יש להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה בעל פה בטלה לאחר חודש, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עודנו בין החיים.

חשוב:

 1. אדם יכול להוריש באמצעות צוואה גם לילדים שייוולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו. אם המוריש מציין זאת בפירוש בצוואתו, הוא רשאי להוריש את רכושו גם לתאגידים, ובמקרה כזה הזוכים בנכסי התאגיד הם אלו אשר זכאים ליהנות מנכסי העיזבון שהתאגיד זכה בהם.

 2. מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת אותו, גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו. גם מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, אינו יכול לרשת.

טעויות נפוצות בכתיבת צוואה:

 1. כתב יד: צוואות בכתב יד אינן יכולות להיות מודפסות בתוספת חתימה בכתב יד. הצוואה כולה חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה בלבד. בכל מקרה אחר הצוואה תיפסל.

 2. נוכחות הנהנים: אדם שהמוריש מעוניין לרשום אותו כנהנה בצוואתו אינו יכול להיות נוכח בעת כתיבת הצוואה או לקחת חלק פעיל, במישרין או בעקיפין, בעריכתה.

 3. צוואה אפשר לשנות תמיד: גם אם המוריש מציין בפירוש בצוואה כי לא ייערך בה שינוי בעתיד, התנאי נחשב בלתי חוקי.

 4. חוות דעת רפואית: אם עורך הצוואה הוא אדם מבוגר או חולה, רצוי לצרף לצוואה חוות דעת רפואית שקובעת כי הוא כשיר לערוך את הצוואה, כדי למנוע טענות על היעדר כשירות משפטית של המצווה, השפעה לא הוגנת וטענות אחרות העלולות להביא לפסילת הצוואה.

 5. תנאים לא סבירים: מותר להתנות את חלוקת הרכוש ליורשים בתנאים, כל עוד הם נחשבים לסבירים, וניתנים לביצוע. אפשר להתנות, לדוגמה, כי הירושה תעבור לרשות ילדיו של המוריש רק לאחר שיגיעו לגיל מסוים, אך אי אפשר להתנות את הירושה בכך שיעברו להתגורר במקום מסוים, למשל.

 6. קטינים: מומלץ למנות אחראי על עיזבון שיורשיו נחשבים קטינים על פי החוק. קטינים אינם יכולים לכתוב צוואה בעצמם, שכן החוק מכיר רק בצוואתם של בני 18 ומעלה.

 7. בעת עריכת צוואה בכתב יד, חשוב לרשום את הפרטים הבאים:  בראש הצוואה יש לרשום את תאריך הכתיבה ואת הכותרת "צוואה". פרטי המצווה: שמו המלא, כתובתו ומספר תעודת הזהות שלו. פרטי היורשים: שמם המלא, כתובתם, וכל פרט נוסף שיסייע בזיהוים הוודאי. אופן חלוקת הרכוש: בכתיבה ברורה, חד-משמעית והגיונית, וללא לשון שלילה. חשוב לפרט ככל הניתן את כל הנכסים הכלולים בעיזבון ואת חלוקתם בין היורשים. רקע כלכלי ומשפחתי שיעיד על כשירות המצווה לערוך את הצוואה. חתימה בכתב ידו של המצווה בתחתית הצוואה. חשוב לזכור: הצוואה כולה חייבת להיכתב בכתב ידו של המצווה.

 

הפקדת צוואה:

 1. הפקדת צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה מבטיחה שלא יינתן, לאחר מות המצווה, צו ירושה או צו קיום צוואה תוך התעלמות מהצוואה שהשאיר.

 2. אדם המבקש להפקיד צוואה צריך להגיע אישית ללשכת הרשם לענייני ירושה שבאזור מגוריו, בצירוף הצוואה המקורית, תעודת זהותושובר תשלוםעל פי הקבוע בתקנות.

 3. מי שהפקיד בעבר צוואה לא יהיה רשאי להפקיד צוואה נוספת, אלא אם קודם כל לקח בחזרה כל צוואה שהפקיד. הצוואה נשמרת בכספת, ורק המצווה עצמו יכול לקבל אותה בחזרה, עד יום מותו. רק לאחר פטירתו של המצווה  ניתן לברר פרטים על אודות צוואות שהופקדו. יש להעביר ללשכת הרשם תעודת פטירה של המצווה בפקס או בדואר בצירוף פירוט דרגת הקרבה למנוח של המעוניין בפרטים.

 

למידע נוסף:

רשימת לשכות הרשם לענייני ירושה

מדריך להוצאת תעודת פטירה

 

טפסים:

בקשה לצו קיום צוואה בבתי הדין הרבניים

בקשה לצו קיום צוואה של הרשם לענייני ירושה

טופס צוואה באתר בתי הדין הרבניים

דף מידע למגיש בקשה לצו קיום צוואה

 

תשלומים:

אגרות הרשם לענייני ירושה

אגרות על פי תקנות ירושה בבתי הדין השרעיים

*המידע גם כמפורסם באתר משרד המשפטים (!)

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

עו"ד בן פישר I חברות ועסקים I רשות המסים I צוואה וירושה | משק חקלאי { חוזים

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809