חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 l מאמרים I חזרה לעמוד הבית

Building Plans

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

פנקס הקבלנים וחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969

רישום בפנקס הקבלנים

בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, נקבעו סמכויות רשם הקבלנים ואופן ניהול ורישום פנקס הקבלנים (!)

בהתאם לפרסום משרד הבינוי והשיכון, מומלץ לרוכשי דירות, בוני דירות, מזמיני עבודה, קבלנים ראשיים, קבלני משנה ואחרים המעורבים בביצוע עבודות הנדסה בנאיות, לעיין בפנקס הקבלנים, ולבדוק אם הקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים, באילו ענפים מותר להם לעסוק ובאילו היקפים כספיים.

*הבהרה: המידע הוא לידיעה כללית בלבד, והנוסח המחייב הוא זה המפורט בחוק ובתקנות.

מי חייב לפי החוק להירשם בפנקס הקבלנים?

החוק קובע כי קבלן המבצע עבודות בענף ראשי בהיקף כספי של יותר מ-90,471 ₪ (14, ינואר 2020) לעבודה או קבלן מבצע עבודות בענף משנה בהיקף כספי של יותר מ-47,255 ₪ (14, ינואר 2020) חייב להיות רשום בפנקס הקבלנים (!)

 

כך גם, עבודות הנדסה בנאיות החורגות בהיקפן הכספי או במהותן המקצועית מן התחום שנקבע בתקנות חייבות להתבצע רק בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, אשר קיבל רישיון מאת הרשם.  

התנאים לרישום בפנקס הקבלנים

 

סעיף 4 (א) לחוק קובע כי הזכאים להירשם בפנקס הקבלנים לענף ראשי, הם:

(1) מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, ויש לו שנתיים ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס;

(2) בוגר בית-ספר להנדסאים או לטכנאים מתוך רשימת בתי-ספר שנקבעו בתקנות ויש לו ארבע שנות ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך שמונה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס וכן מי שהוכיח בראיות ובמבחנים שקבע השר בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, שהוא הנדסאי או טכנאי ויש לו ניסיון כאמור;

(3) מי שהיה לפחות שש שנים מתוך שתים עשרה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס, מנהל עבודה בעבודות הנדסה בנאיות מן הסוג שהוגדר על ידי השר בתקנות כסוג ראשון במעלה, והוכיח זאת בראיות או מבחנים שקבע השר כאמור;

(4) מי שעבד כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו לתחילתו של חוק זה והגיש תוך שנה מיום תחילת החוק את בקשתו להירשם בפנקס ובלבד שמי שהיה במשך שלוש השנים האמורות חבר בארגון המסונף למרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל יראוהו כמי שעבד באותה תקופה כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות;

(5) תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובסוגי תאגידים שנקבעו – לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפיסקאות (1) עד (4), וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים – לפחות אחד, ממלאים אחר התנאים כאמור;

(6) תאגיד או שותפות או יחיד המעסיקים עובדים הממלאים אחרי התנאים שבאחת הפיסקאות (1) עד (4), במספר שנקבע בתקנות בהתאם לסיווגם של התאגיד או השותפות או היחיד, ושלא יפחת משניים, ובלבד שלא יהיו זכאים להישאר רשומים בפנקס אלא כל עוד הם מעסיקים עובדים כאמור;

(7) מי שהיה שלוש שנים לפחות חבר בגוף המנהל בפועל תאגיד הרשום בפנקס או שותף לא מוגבל בשותפות הרשומה בפנקס והיה חבר כאמור ביום תחילת חוק זה.

 

סעיף 4 (ב) לחוק קובע כי הזכאים להירשם בפנקס הקבלנים בענפי משנה, הם:

(1) הזכאי להירשם במדור של ענף מסוים שהוא מבקש להירשם לגבי ענף משנה שלו;

(2) מי שעיסוקו בענף משנה מסוים ואשר נתמלאו לגביו תנאים ומבחנים שקבע השר בתקנות בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3) בוגר בית ספר או קורס מקצועי הנמנים עם רשימה של בתי הספר או קורסים שנקבעו דרך כלל או לענף פלוני; (4) תאגיד אשר מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו לפחות שניים, ובסוגי תאגידים שנקבעו - לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (3), וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים - לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים כאמור.

 

מי אינו זכאי להירשם בפנקס הקבלנים?

סעיף 8 לחוק קובע מי אינו זכאי להירשם בפנקס הקבלנים ואם נרשם יבוטל:

(1) פושט רגל, כל עוד לא שוחרר ותאגיד הנמצא בפירוק, למעט פירוק מרצון;

(2) מי שהורשע בעבירה שיש בה בהתאם למבחנים שנקבעו בתקנות כדי לערער מהימנותו להיות קבלן רשום או עבירה אחרת לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, שקבע לעניין זה השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שנשא עונשו על אותה עבירה;

(3) מי שנהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל במקצועו כפי שהוגדר בתקנות;

(4) תאגיד שמנהל ממנהליו הוא קבלן שרישומו בפנקס בוטל לפי סעיף זה, זולת אם אותו מנהל פרש מתפקידו כמנהל תוך שלושה חדשים מיום ביטול הרישום;

(5) תאגיד שמנהל ממנהליו הורשע בפסק דין סופי בעבירה כאמור בפסקה (2) אף אם המנהל עצמו לא היה רשום בפנקס, זולת אם אותו מנהל פרש מתפקידו כמנהל תוך שלושה חדשים מיום ההרשעה;

(6) מנהלו של תאגיד שרישומו בוטל לפי פסקאות (4) ,(3) ,(2) או (5);

(7) מנהלו של תאגיד אם התאגיד הורשע בעבירה כאמור בפסקה (2) אף אם התאגיד עצמו לא היה רשום בפנקס. (ב) בהליכים נגד מנהל תאגיד מכוח סעיף קטן (א) (6) או (7), לרבות בהליכים לפי סעיף 8א באותן העילות, יהא בזה משום הגנה טובה אם הוכיח המנהל שלא ידע על מעשה התאגיד שבגללו בוטל רישומו של התאגיד או על העבירה שבגללה הורשע התאגיד, או שנקט אמצעים סבירים למניעת הביצוע של מעשה או עבירה כאמור בידי התאגיד. (ג) בסעיף זה - "תאגיד" - לרבות שותפות; "מנהל תאגיד" - חבר הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובשותפות - כל שותף למעט שותף מוגבל.

הנחיות כלליות לרישום בפנקס הקבלנים

הגשת טפסים ותצהירים תיעשה במקור בלבד (!) 

תעודות על הכשרה, אישורים וחוזים יש להגיש במקור או חתומים בידי עורך דין כנאמנים למקור (!) 

השאירו נא ברשותכם עותק מצולם מן המסמכים המוגשים לרשם.

כל המסמכים יישלחו בדואר או יימסרו ידנית בשעות הקבלה של רשם הקבלנים.

בשלב זה עומדים לרשותכם הן טפסים ידניים והן טפסים מקוונים. כל הטפסים המקוונים ימולאו על פי ההנחיות למילוי טפסים. את קובץ תצהיר בדבר ניסיון (טופס מס' 5) יש למלא באמצעות הקלדה במחשב, ואחר כך להדפיסו. יש לרשום את כל הפרטים במלואם.

** רשם הקבלנים יטפל רק בטופסי הרשמה מלאים כנדרש.

יובהר ויודגש כי טופסי הרשמה לא מלאים יוחזרו למגיש ולא ייחשבו כאילו הוגשו.

הנחיות כלליות להגשת ייפוי כוח תוכן המסמך יהיה בנוסח המקובל, המציין מפורשות, כי ייפוי הכוח מאפשר לעורך הדין לטפל בייפוי הכוח, לייצג את עצמו ולפעול בשמו ובמקומו.

הגשת בקשה חוזרת לרישום מבקש, שנדחתה בקשתו לרישום לענף ו/או להוספת ענף, יוכל להמציא מסמכים לבחינה נוספת של הבקשה במהלך 60 יום ממועד דחיית הבקשה, ללא תשלום אגרת הגשת בקשה נוספת. לאחר מועד זה יופנה המבקש להגשת בקשה חדשה ולתשלום האגרה מחדש

למידע נוסף ו/או ייעוץ משפטי ניתן ליצור קשר

03-6969809 / law@FISHERADV.com 

**המידע כמפורסם באתר הרשות ביום 3/7/2020

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

בן פישר, עו"ד ונוטריון I צוואה I ירושה I יפוי כח מתמשך I הסכם יחסי ממון I מקרקעין I תכנון ובניה I חברות ועסקים I רשות המסים I תכנון ובניה I קבלנים l משפט מנהלי

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809