האם חלוקת נכסי עזבון בין יורשים והאם ירושה / ירושת דירה או נכס מקרקעין אחר

מהווה עיסקה במקרקעין המקימה חבות במס?

 

בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 שכותרתו "הורשה אינה מכירה" ירושה של נכס מקרקעין אינה מהווה מכירה או עסקה במקרקעין המקימה חבות במס.

 

משכך, לא נדרשת הצגתם של אישורים מאת רשויות המס לצורך רישום הנכס והעברת הזכויות בו מהנפטר ליורשים.

 

העובדה שאין חובה באישורי מיסים, בין היתר, מקלה על הליך רישום הזכויות על שם היורש.

 

חשוב להבין: מדובר בדחיית מועד תשלום המס ולא בפטור גורף כלפי עסקאות עתידיות בקשר עם הנכס המועבר בירושה וזאת עד למועד מימוש הנכס.

 

חלוקת נכסי עזבון בין יורשים

 

מקום בו ישנם מספר יורשים המעוניינים לחלק את נכסי העזבון המועברים בירושה כך שעל שם כל אחד מהיורשים יירשם נכס ולא יוותרו יחדיו כבעלי זכויות שוות במקביל בכל נכס, הרי שעומדת בפני היורשים האפשרות לחלק את נכסי המקרקעין שבעיזבון

ביניהם במספר דרכים, לרבות כדלקמן:

 

חלוקת הזכויות במקרקעין בין היורשים, באופן בו יעביר האחד את זכויותיו לאחר תוך שהאחר יקבל זכותיו של הראשון.

 

פעולות אלה לרישום העברת הזכויות באופן המתואר לעיל לאחר מתן צו ירושה (על-ידי הרשם לענייני ירושה) ולאחר ונרשמו זכויות היורשים מהווות משום עסקאות במקרקעין המקימות חבות כלפי רשויות המס.

 

חלוקה ראשונה של נכסי העזבון - מקום בו יבחרו יורש/ים לפעול להסתלק בלא תמורה מחלקם בירושה כלפי יורש/ים אחר/ים, הרי שההסתלקות והוויתור בלא תמורה על הזכויות במקרקעין בטרם מתן צו ירושה (על-ידי הרשם לענייני ירושה) לא יהוו משום עסקה במקרקעין המקימה חבות כלפי רשויות המס.

 

בהתאם להוראות סעיף 5(ג)(4) ל- חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ”ג-1963. תמורה: כל תמורה בכסף או שווה כסף שאינו נמנה עם נכסי העזבון.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה. תוכן העמוד וכל המידע הכלול בו מתאימים למועד כתיבת העמוד בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויה להשתנות מעת לעת.

 

העמוד בבניה

 

 

 

ליצירת קשר:

פישר               משרד עורכי-דין

 6729118      רח’ מח"ל 60  תל-אביב

טל. 03-6969809 פקס. 03-5714222