יפוי כח מתמשך l פסיקה וחקיקה - עדכונים I חזרה לעמוד הבית

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

בן פישר, עו"ד ונוטריון

פורסם ביום 26/5/2019

יפוי כח מתמשך ​תיקון 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות / הנחיות רפואיות מקדימות לפי חוק החולה הנוטה למות

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו). הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

 

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו.

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול. 

 

מינוי מספר מיופיי כוח

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

 

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

 

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

הממנה יכול לקבוע קביעה כללית - כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

 

אנשים מיודעים או פיקוח

הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

 

קבלת שכר על ידי מיופה הכוח

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר.

מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

*המידע כמפורסם באתר משרד המשפטים (26/5/19)

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות (תוספת ראשונה)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה לתת הנחיות רפואיות מקדימות שבהן הוא מפרט את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו בעל כשרות (למשל עקב חוסר הכרה), בדבר הימנעות מטיפולים רפואיים או בדבר קבלת טיפולים רפואיים חריגים להארכת חיים.

 

נותן ההנחיות הרפואיות המקדימות מפרט בטופס מאילו טיפולים ברצונו להימנע ומאילו לא להימנע וזאת לאחר שקיבל הסבר מרופא או מאחות מוסמכת על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס ההנחיות הרפואיות, על מנת שיוכל לחתום עליו מדעת. כך למשל, אדם יכול להורות מראש על הפסקת טיפול רפואי מחזורי כדוגמת טיפולי דיאליזה, כימותרפיה, הקרנות וכדומה, אם טיפולים אלו קשורים למחלתו חשוכת המרפא.

 

תוקפן של הנחיות רפואיות מקדימות הינו לחמש שנים. ניתן להאריך אותן מדי חמש שנים או לבטלן בכל עת. ניתן גם לעדכן את ההנחיות בכל עת באמצעות מילוי הטופס מחדש.

 

להורדת הטופס: הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות

ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות (תוספת שנייה)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה למנות מיופה כוח, כדי שיהיה מוסמך להחליט במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן לו (או שלא יינתן לו), אם יהיה חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות.

 

הטופס מאפשר למייפה הכוח להעניק סמכויות לאדם אחר, מיופה כוחו, שעליו הוא סומך, לשמש לו לפה כאשר לא יהיה מסוגל להביע את רצונו. מיופה הכוח יוכל לבטא את רצונותיו והחלטותיו של החולה לגבי קבלת טיפולים רפואיים או הימנעות מהם. מינוי מיופה כוח מונע חילוקי דעות בין בני משפחה ובין הצוות המטפל, ומונע את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני גוף. ייפוי הכוח מתייחס אך ורק למצבים רפואיים ואינו עוסק בדיני ממון.

 

הטופס מכיל מספר חלופות לבחירת נותן ייפוי הכוח (עמ' 4) המקנות למיופה הכוח דרגות שונות של סמכות:

חלופה א' – מיופה הכוח יוכל לקבל כל החלטה בדבר טיפול או אי-טיפול בנותן ההנחיות, כמפורט בטופס. בחירה בחלופה זו פוטרת את נותן ההנחיות מצורך בקבלת הסבר מרופא/אחות מוסמכת על המונחים הרפואיים.

חלופה ב' – סמכותו של מיופה כוח מוגבלת רק להסכמה לקבלת טיפול מאריך חיים.

חלופה ג' – מאפשרת לבחור באופן מפורט מאיזה טיפולים רפואיים להימנע או לא להימנע.

תוקפו של ייפוי הכוח הוא חמש שנים. ניתן להאריך אותו מדי חמש שנים או לבטלו בכל עת. ניתן גם לעדכן את ייפוי הכוח בכל עת באמצעות מילוי הטופס מחדש.

להורדת הטופס: ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי בחולה הנוטה למותמסמך pdf

  

הוראה להארכת תוקפן של הוראות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח (תוספת שלישית)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה להאריך תוקפן של הנחיות רפואיות מקדימות ו/או ייפוי כוח ו/או ייפוי כוח משולב. ניתן להאריך את תוקפן מדי חמש שנים באמצעות טופס מקוצר.

 

להורדת הטופס: הוראה להארכת תוקפן של הוראות רפואיות מקדימות או להארכת תוקפו של ייפוי כוחמסמך pdf

 

הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח (תוספת רביעית)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה לבטל או לשנות את הנחיותיו הקיימות ו/או את ייפוי הכוח.

 

להורדת הטופס: הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או לביטול ייפוי כוחמסמך pdf

 

הבעת רצונו של חולה הנוטה למות, כשיר – שאינו רוצה להוסיף לחיות (תקנה 14א)

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם המעוניין לגבות אמירה אישית שלו בזמן אמת שאינו מעוניין בטיפול מאריך חיים. משום שמדובר בהוראה הניתנת בזמן אמת, מילוי הטופס מתבצע בבית החולים ולא מראש.

 

להורדת הטופס: הבעת רצונו של חולה הנוטה למות, כשיר – שאינו רוצה להוסיף לחיות

הפקדת הטפסים במרכז להנחיות רפואיות מקדימות

הנחיות רפואיות מקדימות ו/או ייפויי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות שמולאו כהלכה מחייבים את הצוות הרפואי. לכן מומלץ לשלוח את הטפסים המלאים להפקדה במאגר של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות, על מנת שעובדי המרכז יבדקו את תקינותם וישלחו לממלא הטפסים אישור על תקינותם ועל הפקדתם במאגר. כמו כן, למפקיד הטפסים יישלח כרטיס אותו יוכל לשאת בארנקו.

 

לפי פרסום משרד הבריאות, בטרם יפוג תוקפם של ההנחיות הרפואיות המקדימות/ייפוי הכוח שהופקדו במאגר של משרד הבריאות, תישלח תזכורת למפקיד הטפסים. טפסים שיופקדו במאגר של משרד הבריאות יהיו נגישים, באמצעות המערכת הממוחשבת, למטפלים בבתי החולים

 

 

פרטי השירות (מקום קבלת השירות)

 

את הטפסים יש לשלוח בדואר רשום בצירוף צילום תעודת זהות אל:

משרד הבריאות

המרכז להנחיות רפואיות מקדימות

רח' ירמיהו 39, ירושלים

ת.ד. 1176 מיקוד: 9101002  

 

יצירת קשר באמצעות מוקד "קול הבריאות":

טלפון: 5400*, 08-6241010

פקס: 02-5655969

דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il

 

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות:

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפל רפואי עתידי בחולה הנוטה למותמסמך pdf (תוספת ראשונה)

ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות מסמך pdf(תוספת שנייה)

ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למותמסמך pdf  –  נוסח מקוצר

הוראה להארכת תוקפן של הוראות רפואיות מקדימות או להארכת תוקפו של ייפוי כוחמסמך pdf (תוספת שלישית)

הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או לביטול ייפוי כוחמסמך pdf (תוספת רביעית)

הבעת רצונו של חולה הנוטה למות, כשיר – שאינו רוצה להוסיף לחיותמסמך pdf (תקנה 14א)

* המידע כמפורסם באתר משרד הבריאות (26/5/19)

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

בן פישר, עו"ד ונוטריון I צוואה I ירושה I יפוי כח מתמשך I הסכם יחסי ממון I מקרקעין I תכנון ובניה I חברות ועסקים I רשות המסים I תכנון ובניה I קבלנים l משפט מנהלי

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809