קורונה - התאמת העסק להנחיות הקורונה, רישוי עסקים ואירועים, השגה על צו סגירה מנהלי, ביטול קנס l מאמרים I חזרה לעמוד הבית

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

התו הסגול - אכיפה בעסקים בגין הפרת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

הפרת התקנות ואי קיומן מהווה עבירה לפי חוק העונשין (!) והעובר עליהן צפוי לקנס (!)

גובה הקנסות בגין הפרות שיתבצעו על ידי מעסיק/ מחזיק/ מפעיל של מקום, כמפורט:

אי הצבת שילוט בדבר חובת עטיית מסכה 1,000 ₪

אי הצבת שילוט בדבר החובה לשמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם 1,000 ₪

אי הצבת שילוט בכניסה למעלית בדבר מספר הנוסעים המרבי המותר במעלית 1,000 ₪

הכנסה למקום אדם שאינו עוטה מסכה 1,000 ₪

נתינת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה 1,000 ₪

 

אי הצבת מחיצה בדלפק שירות למניעת העברת רסס 2,000 ₪

 

אי מסירת הצהרה חתומה לפיה המחזיק או המפעיל של המקום עומד בתנאים לפתיחת המקום 2,000 ₪

 

אי סימון במקומות המיועדים לתור מקומות לעמידה בתורים 2,000 ₪

 

אי הצבת שילוט לעניין מספר השוהים המותר במקום 2,000 ₪

 

אי קביעה והפעלת מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום בהתאם למספר השוהים המותר 2,500 ₪ 

 

לעניין מפעיל קניון- 5,000 ₪  

מפעיל של מקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק שלא הציב שלט בכניסה במקום בולט בדבר חובת כניסה עם תו ירוק. 3,000 ₪

 

מפעיל קניון שלא מנע הצבת דוכני מזון בשטח הקניון ולא מנע קיום יריד. 2,500 ₪

 

מפעיל קניון שלא מינה סדרנים לפי המספר המינימלי שנקבע בתקנות 5,000 ₪

 

מפעיל קניון או מפעיל שוק קמעונאי שהציב שולחנות וכסאות לאכילה בשטח הקניון או שלא מנע גישה לכיסאות ושולחנות בשטחו, ולא תלה שלטים בדבר איסור אכילה בשטחי הקניון 5,000 ₪

 

מפעיל מקום תרבות או אירוע ספורט שלא מנע הגשת אוכל או מכירתו במתחם או  בכניסה אליו למעט בקבוקי שתיה אישיים. 5,000 ₪ 

 

מפעיל מקום תרבות או אירוע ספורט שלא תלה שלט כדי ליידע את השוהים באירוע כי לא ניתן לאכול בעת האירוע. 1,000 ₪

 

שוהה במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו מקום לציבור נאסרה פתיחתו ולאחר שגורם מוסמך הסביר את איסור השהייה במקום ואת המשמעות של המשך השהיה במקום. סכום הקנס: 500 ₪

השוהה במקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק שאינו בעל תו ירוק (מחוסן או מחלים), או השוהה בבית מלון שפתיחתו הותרה שאינו בעל תו ירוק ואינו קטין מתחת לגיל 16 או איש צוות אוויר או אזרח זר, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה ובלבד שבמקום הוצב שלט כאמור בתקנה 8א(11)(א) בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; 1,000 ₪

הפרות חמורות: 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי ששטחו עד 100 מ"ר, שפעילותו אסורה באמצעותו או באמצעות אחר בדרך של פתיחתו לציבור 5,000 ₪

המפעיל מקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק, ששטחו עד 100 מ"ר, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק". 5,000 ₪

מפעיל מקום ציבורי או עסקי ששטחו בין 100 ל-500 מ"ר,שפעילותו אסורה, באמצעותו או באמצעות אחר  בדרך של פתיחתו לציבור 7,500 ₪

המפעיל מקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק, ששטחו בין 100 מ"ר ל – 500 מ"ר בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק". 7,500 ₪

מפעיל מקום ציבורי או עסקי ששטחו מעל 500 מ"ר, שפעילותו אסורה, באמצעותו או באמצעות אחר בדרך של פתיחתו לציבור 10,000 ₪

המפעיל מקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק, ששטחו מעל 500 מ"ר, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק". 10,000 ₪

מפעיל מקום שניתנה לו הוראה לסגור את המקום 5,000 ₪

 מפעיל מקום ציבורי או עסקי שקיים בו  אירוע אסור או אירוע מוגבל בשטח פתוח. 5,000 ₪

מפעיל מקום ציבורי או עסקי שקיים בו  אירוע אסור או אירוע מוגבל במבנה. 10,000 ₪

מחזיק מקום שאינו מקום ציבורי או עסקי שקיים בו אירוע אסור בשטח פתוח או שקיים בו אירוע מוגבל בשטח פתוח במספר משתתפים העולה על ההתקהלות המותרת בשטח פתוח  5,000 ₪

מחזיק מקום שאינו מקום ציבורי או עסקי שקיים בו אירוע אסור במבנה או שקיים בו אירוע מוגבל במבנה במספר משתתפים העולה על ההתקהלות המותרת במבנה  10,000 ₪

נותן שירות לאירוע אסור 5,000 ₪

נותן שירות לאירוע מוגבל המתקיים במקום ציבורי או עסקי 5,000 ₪

נותן שירות לאירוע מוגבל המתקיים במקום אחר שמספר המשתתפים בו עולה על ההתקהלות המותרת 5,000 ₪

מפעיל מתקן אירוח שפועלים בו מיתקנים משותפים 5,000 ₪

מפעיל מקום ציבורי או עסקי שראש השירות או רופא מחוזי הורה על סגירתו 5,000 ₪

 

 

צווי סגירה מנהליים למקומות הפתוחים לציבור

 

בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש צווי סגירה מנהליים (הוראת שעה), התש"ף-2020 הגורמים המורשים להורות על צו סגירה: 1) ראש רשות מקומית שבתחומה נמצא המקום, 2) קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה, 3) רופא מחוזי.

צו הסגירה יינתן בכתב על סמך דו"ח שיוגש למורשה על ידי אחד מגורמי האכיפה הבאים :

שוטר

מפקח שהינו עובד מדינה ונתונות לו סמכויות פיקוח

פקח שמונה על ידי מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים

פקח עירוני ופקח מסייע עירוני שהוסמכו לכך

עובדי רשות מקומית שהוסמכו

עילות למתן צו סגירה לעסק:

פתיחת עסק לקהל על אף שהפעלתו אסורה לפי חוק הגבלת פעילות. לרשימה עדכנית של המקומות שהפעלתם אסורה.

מספר השוהים במקום חורג במידה ניכרת מהמותר לפי כללי התקהלות. למשל כאשר מספר השוהים במקום עולה משמעותית על המספר המותר והדבר גורם לאי שמירת מרחק של 2 מטרים מאדם לאדם או מקום בו שוהים מספר אנשים כפול מהמותר. 

 האחראי על המקום הפר במידה ניכרת את אחריותו לכך שהעובדים יעטו מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה. בדגש על עטיית מסיכה אצל עובדים הנמצאים בתפקיד או במקום היוצרים סיכון גבוה להדבקה (למשל – עובדים במסעדות ובתי קפה, עובדים במקומות אליהם מגיע קהל רב או קהל המתחלף בתדירות גבוהה, עובדים בתפקיד המחייב קרבה פיזית גדולה בין העובד לבין הלקוח / מקבל השירות, עובדים המטפלים במוצרי מזון שאינם ארוזים). אי עטיית מסכה על ידי השוהים במקום, שאינם עובדים, אינו עילה לסגירת המקום.

 

בנוסף לשלוש העילות שפורטו לעיל, רופא מחוזי או סגנו או ראש רשות מקומית בהמלצת רופא מחוזי, רשאים לתת צו סגירה במקרה שהגורם האחראי על המקום הפר הפרה מהותית או כשקיימת הצטברות של מספר הפרות של ההנחיות. בשל כך קיים חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה. דוגמאות להפרות מהותיות:

הכנסת רוב האנשים למקום ללא מסיכות או אי מתן שירות למרבית מהאנשים הנמצאים במקום ללא מסיכות;

 

הצטברות של מספר הפרות של החובות החלות על בעל המקום, או הפרות חוזרות של אחת או יותר מהחובות הבאות: אי מינוי ממונה קורונה, אי הצבת מחיצה למניעת רסס בין נותן השירות למקבל השירות, אי קיום חובת התשאול הקבוע בחוק הגבלת פעילות.

  •  

שיקולים למתן צו סגירה:

 

קיים יסוד סביר להניח שלא יהיה ניתן למנוע את ההפרה באמצעות שימוש באמצעי שפגיעתו פחותה (למשל קנס).

משך הסגירה לפי הצו לא יעלה על 7 ימים.

במידה ולא תוקנה ההפרה, ניתן להאריך את הצו עד 14 ימים בסך הכל.

שיקולים למתן צו סגירה:

 

מידת הסיכון הבריאותי הנגרם לציבור- אם מדובר בהפרה חמורה היוצרת סיכון חמור לבריאות הציבור (למשל - חריגה חמורה במיוחד ממספר השוהים המותר במקום אשר יוצרת צפיפות משמעותית, אי עטיית מסיכות במקום בו קיימת צפיפות מרובה וכאשר העובדים מבצעים תפקידים הכרוכים בקרבה מיוחדת לציבור)– ניתן להורות על סגירת המקום גם ללא מתן אזהרה. ככל שהמקום משמש ציבור רחב יותר כך הנטייה לסגירתו לצורך מניעת הדבקה נרחבת יגבר.

 

הפרות או עבירות שנעשו בעבר- לרבות עבירות שכבר ניתנו בעבורן התראה או אזהרה.

 

האפשרות לתקן את הליקוי בתוך זמן סביר בלא צורך בהוצאת צו.

 

האפשרות לנקוט באמצעי אכיפה אחרים- לא ינתן צו סגירה כל עוד ניתן להפעיל אמצעי אכיפה פחות מחמיר שימנע את המשך ההפרות. עם זאת בהתחשב בחומרת ההפרה ניתן יהיה להורות על צו סגירה מנהלי גם אם לא ננקטו אמצעי אכיפה אחרים.

 

ידיעת הגורם האחראי על המקום על ביצוע עבירות או הפרות של המגבלות, או על כוונה לבצע הפרות כאלה.

חיוניות המקום לציבור- במסגרת השיקולים יובא בחשבון אם המקום מספק שירות משמעותי לציבור, אם יש תחליף לעסק שנסגר בקרבת מקום, באופן שאם הוא ייסגר יגרם נזק לציבור.

 

לעניין היקף הצו ומשך תוקפו- יש לשקול את מידת הפגיעה שתיגרם לגורם האחראי על המקום מהסגירה וממשך הסגירה תילקח בחשבון בקביעת מספר הימים שהעסק יהיה סגור

 

משך הסגירה לפי הצו לא יעלה על 7 ימים.

 

במידה ולא תוקנה ההפרה, ניתן להאריך את הצו עד 14 יום בסך הכל.

 

8.צו סגירה חלקי - במידה וניתן למנוע את סיכון ההדבקה הנובע מהפרת הוראות הקורונה על ידי סגירת חלק מהעסק או חלק מהפעילות בו, יש להעדיף צעד זה על פני סגירה כוללת של המקום (בהנחה שהוצאת הצו לחלק מהמקום או חלק מהפעילות היא אפקטיבית, למשל כשקיימת הפרדה פיזית המאפשרת הוצאת צו סגירה רק ביחס לחלק מהמקום).

 

הפרטים שירשמו בצו:

מקום העסק וכתובתו, משך זמן הסגירה, תיאור העובדות שבגינן ניתן הצו ופרטים על האפשרות לבקש מנותן הצו עיון חוזר וכן פרטים בנוגע לאופן ההתקשרות עם נותן הצו, פרטים בנוגע לזכות ההשגה על הצו ולמי תוגש ההשגה, אופן הגשת ההשגה ומועד להגשתה וכן אופן ההתקשרות עם הגורם שדן בהשגה ופרטי בית משפט אליו ניתן להגיש עתירה על ההחלטה בהשגה.

 

פרטים נוספים שיש לדעת:

 

צו מנהלי יימסר ידנית לאחראי על המקום, הצו יוצג במקום ועותק ישלח בדואר רשום לגורם האחראי על המקום בתוך 48 שעות.

 

יינתן לעסק פרק זמן של  24 שעות מרגע מתן הצו להתארגן לסגירת המקום, אולם במקרים בהם יש הפרה חמורה של הוראה מההוראות ובשל כך קיים חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה ובהמלצת הרופא המחוזי יהיה ניתן לסגור בו במקום.

 

**הגורם האחראי על הצו יזמן תוך זמן קצר את האחראי על המקום לשימוע וזאת בתוך 24 השעות שניתנו לעסק להיערך לתחילת הצו.

במקרה שמדובר במקום אסור לפעילות ניתן לסגור באופן מיידי ללא זמן היערכות.

מי שנפגע מצו סגירה מנהלי או מההחלטה על הארכת תוקפו רשאי לפנות לגורם שנתן את הצו בבקשה לעיון חוזר, אם נתגלו עובדות חדשות, נשתנו הנסיבות או תוקנו הליקויים שפורטו בצו.

על הגורם שנתן את הצו ליידע את הגורמים האחרים – ראש הרשות, משטרה, רופא מחוזי.

במידת הצורך תסייע המשטרה תוך שימוש בהפעלת כוח בתנאי שהתקבל לכך אישור מהרשות או משרד הבריאות.

 

הגשת השגה:

 

מי שנפגע מצו סגירה מנהלי או מהחלטה על הארכת תוקפו רשאי להגיש השגה.

הגורם אליו פונים בהשגה:

 

אם הצו ניתן ע"י ראש רשות מקומית- ההשגה תוגש לרופא המחוזי.

 

אם הצו ניתן ע"י רופא מחוזי או ע"י ראש רשות מקומית בהמלצת רופא מחוזי- ההשגה תוגש לראש השירות הבריאות במשרד הבריאות או סגנו.

 

אם הצו ניתן ע"י קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה- ההשגה תוגש למפקד משטרת המחוז.

 

תשובה על ההשגה תינתן בזמן זמן סביר ועד 48 שעות לכל היותר.

 

ערעור על התשובה שקיבל העסק להשגה יוגש בעתירה לבית משפט השלום הנמצא באזור השיפוט שהיה ניתנה ההחלטה בהשגה.

(**המידע כמפורסם באתר הרשות נכון ליום 2/3/2021)

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו. 03-6969809 / 054-6667843

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

בן פישר, עו"ד ונוטריון I צוואה I ירושה I יפוי כח מתמשך I הסכם יחסי ממון I מקרקעין I תכנון ובניה I חברות ועסקים I רשות המסים I תכנון ובניה I קבלנים l משפט מנהלי

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809