Wine Country

בפסק דין מיום 18/11/2018 בבית המשפט העליון הנכבד: ניתן להוריש בצוואה משק חקלאי  /  נחלה במושב לאדם שאינו בן ממשיך  (!) ללא תשלום פיצויים ליורשים לפי סעיף 114 לחוק הירושה. בנסיבות מתאימות (!)

Construction Project

ביטול כתב אישום שימוש חורג

ביהמ"ש מבטל כתב אישום כנגד בעלי משק חקלאי/נחלה בגין שימוש חורג במקרקעין - שכירות מבנה חקלאי לצרכים מסחריים - בטענות אכיפה בררנית..."

קרא עוד...
 

Men with Calculator

מיסוי מקרקעין - מס שבח

רשות המסים - היחידה למיסוי מקרקעין, מקבלת בקשת נישום (לקוח המשרד) לפטור חריג ממס שבח לתושב חוץ (!)

לפרטים: 03-6969809 פישר - משרד עו"ד ונוטריון  

Change

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

"שוטר במשטרת ישראל, ובוודאי שוטר המייצג את המדינה בערכאות בתפקיד טוען מעצרים, אינו יכול להמשיך בתפקידו זה לאחר שכשל במסירת הצהרת שקר בבית המשפט." כך לפי נציב תלונות הציבור על המייצגים, השופט בדימוס דוד רוזן, בהחלטה מיום 8/1/19.

 Supreme Court

בית המשפט העליון 2019

בקשת רשות ערעור על דחיית בקשה לסילוק על הסף של בקשה לסילוק על הסף

בהחלטה מיום 28/3/19 דחה בית המשפט העליון הנכבד בקשה תוך שחייב את המבקשת בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 10,000 ש"ח

Office Work

בקשת פשיטת רגל - 2/2019

בהתאם לפרסום הכונס הרשמי מיום 8/2/19 חלה חובת הגשה מקוונת של "בקשת חייב למתן צו כינוס ופשיטת רגל" על חייבים המיוצגים ע"י עורך דין.

לפרטים, ניתן ליצור קשר: 03-6969809.

Aerial View

אגף שומת מקרקעין - שמאות

31/3/19 אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים מפרסם בין נהליו, מילון מושגים - שמאות מקרקעין.

* למסמך שפרסם האגף בקובץ Excel

Notary Stamps

אישור תרגום, אפוסטיל, אישור העתק, צוואה בפני נוטריון, אימות הסכם ממון לפני נישואים ואישורים נוטריונים לפי חוק.

Ecologic House

נוהל רמ"י 38.04B מיום 4/2/19 מסדיר הנחיות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1591, המאפשרת לבעלי זכויות בנחלה -בתנאים מתאימים(!)- לעגן את זכויותיהם בחלקת המגורים על ידי הצטרפות להסדר הקבוע בהחלטה.

Signing Contract

עיקרי החלטות המועצה בישיבה מיום 24/12/2018 (!) מגזר חקלאי (!) אושר מבצע לתקופה של שנתיים להסדרת שימושים חורגים בחלקת המגורים בנחלה במושב (!) תשלום דמי שימוש בעבר לא יעלה על עד 4 שנים אחורה (!) 

Enjoying the Woods

אפוטרופוס תושב חוץ

1/2018 ביהמ"ש לענייני משפחה בתל-אביב, מקבל טענות לקוחות המשרד, תוך שניתן צו כמבוקש, בנסיבות חריגות (!)


 

Red Frame Windows

בתים משותפים

נציגות בית משותף, ניהלה -בליווי המשרד- מו"מ עד הבשלת הסכם, לשביעות רצון בעלי הזכויות, מול קבלן ויזם לשיפוץ הבית לרווחתם.

לפרטים: 03-6969809 פישר - משרד עו"ד ונוטריון  

Analyst

תום עידן התמימות

 

בית המשפט בישראל ה'פורום הנאות' לדון בענייני PayPal / BOOKING.com / FACEBOOK / LINKEDIN

קרא עוד...

Justice Scale

תיקים והחלטות ביהמ"ש 2019

2/3/19 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, נעתרת לבקשת לקוחות המשרד.

(ועדת המשנה להתנגדויות - יחידת סמך משרד האוצר) 

18/3/19 בית המשפט בת"א נעתר לבקשה חריגה מטעם לקוחות המשרד להגשת הודעת צד ג' נגד תובעת שהיא חב' להשכרת רכב (!) 

Judge's Table

היחידה לאיתור נכסים עזובים 

היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם מופקדת על ניהול נכסים עזובים על פי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח – 1978.​​​​​​

קרא עוד...

 Supreme Court

בית משפט עליון - שקר תובע

הלכה בבית המשפט העליון הנכבד (1/5/19) שקר תובע בעניין מהותי, הוא לבדו מהווה בסיס לדחיית תביעה ללא צורך בניתוח ראיות נוספות.

לפיכך, קבע ביהמ"ש הנכבד שדחיית תביעה בשל שקר הינה תוצאה מתחייבת תוך שפירש הכללים ועמד על טיבם, ראשון ראשון, ואחרון אחרון (!)

 


 

Buying a House

חוזה תיווך => דמי תיווך

ביום 6/1/2019 ביהמ"ש המחוזי מקבל ערעור, תוך ששולל דמי תיווך ממתווכת, מקום שלא עמדה בדרישות חוק המתווכים להחתים את הלקוחה על חוזה תיווך ועוד... 


 

Detoxification

תרופות מקור / גנרי

קופת חולים מקבלת בקשת לקוח המשרד לטיפול בתרופת מקור, חרף דרישת הקופה לטיפול באמצעות תרופה גנרית זולה יותר !!!

לפרטים: 03-6969809 פישר - משרד עו"ד ונוטריון  

Farm

החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1591 ו- 1592 מיום 24/12/18. קביעת זכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים (!)

 קרא עוד...


 

Finger on the Map

מועצת מקרקעי ישראל

החלטה 1599 מיום 29/1/19 - הקצאת קרקע למאגרים בתחום משבצות חקלאיות ומועצות אזוריות/מקומיות

Bees

צו מניעת הטרדה מאיימת

בית המשפט הנכבד נעתר לבקשת לקוחת המשרד למתן צו למניעת הטרדה מאיימת, כנגד שכניה, בנסיבות שנוצרו והובאו במפורט בפני בית המשפט הנכבד (!) 

לפרטים: 03-6969809 פישר - משרד עו"ד ונוטריון  

15 ספטמבר 2019 

שינויים עקב כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018, המסדיר את הליכי חדלות הפירעון, נכנס לתוקף היום 15 בספטמבר 2019.

חדל פירעון הוא מי שאינו מסוגל לשלם את חובותיו במועד או מי ששווי התחייבויותיו גבוה משווי נכסיו.

הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב הנמוך מ-150,000 ₪ יתנהלו בהוצאה לפועל על ידי רשם חדלות פירעון.

סכום החוב להגשת הבקשה לא יהיה נמוך מ- 50,000 ₪, מלבד מקרים בהם ימצא הרשם כי ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות פתיחת הליכים בסכום נמוך יותר.

 

יחידות חדלות פירעון בהן ינוהלו ההליכים קיימות בלשכות ההוצאה לפועל הבאות:

 1. מחוז צפון – לשכת טבריה

 2. מחוז חיפה - לשכת חיפה.

 3. מחוז מרכז - לשכת כפר סבא.

 4. מחוז תל אביב - לשכת תל אביב.

 5. מחוז ירושלים - לשכת ירושלים.

 6. מחוז דרום – לשכת אשקלון.

 

בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל תוגש באמצעות טופס מקוון בשירות "בקשת יחיד לפשיטת רגל או פתיחת הליכים".

לתשומת לבכם: מיום 15 בספטמבר 2019 לא ניתן יהיה להכריז על חייב כ"חייב מוגבל באמצעים" גם אם הבקשה להכרזה הוגשה קודם לכן. על כן, מומלץ להגיש בקשות ביחד עם כל המסמכים הדרושים להכרזה כחייב מוגבל באמצעים, עד ליום 8 בספטמבר 2019.

 

יובהר, אם הוגשה בקשה להכרזה על חייב מוגבל באמצעים וניתנה החלטה של רשם ההוצאה לפועל כי יש להשלים מסמכים, יש לוודא כי המסמכים יוגשו מוקדם ככל האפשר ולפני ה 15/9/19.

 

בקשת הפטר לחייב מוגבל באמצעים לפי הוראת השעה לחוק ההוצאה לפועל (תיקון 57) (הפטר לחייב מוגבל באמצעים), התשע"ח- 2018 ניתן להגיש עד ליום 2 בינואר 2020.

*המידע כמפורסם באתר הרשות ואינו מהווה ייעוץ משפטי

רוצה לדעת עוד ? 

לפרטים נוספים 03-6969809 / Law@FISHERADV.com

15 ספטמבר 2019 

רישום מדגם / זכות מדגם / פקודת הפטנטים והעידן המודרני

את המונחים "מדגם" ו"זכות מדגם" נמצא בסעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים בנוסח:

'''זכות מדגם' פירושה הזכות הבלעדית להשתמש במדגם לגבי כל חפץ מכל סוג שנרשם בו מדגם;''

'מדגם' פירושו קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ על ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני;"

הנה כי כן, מהגדרת המונח "מדגם", עולה כי המבחן לקיומו הוא מבחן משיכת העין, קרי – צורתו של המוצר צריכה למשוך את עינו של הצרכן הרלוונטי באופן שישפיע על בחירתו במוצר הספציפי (עניין אינטרלגו, עמ' 186; ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702, 709 (2003) 

לצד מבחן זה של משיכת העין, לשם הגנה על מדגם מחויב בעליו של המדגם ברישום המדגם.

 

הוראת סעיף 30 (1) לפקודה קובעת כי לצורך רישום מדגם, נדרש כי מבקש הרישום יהיה בעליו של המדגם, וכי המדגם עצמו יהא חדש או מקורי, תוך שלא נתפרסם קודם לכן בישראל (!) 

 

מעת רישום המדגם, נהנה הבעלים הרשום מזכות מדגם למשך תקופה מקסימלית של 18 שנים - ר' סעיף 33 לפקודת הפטנטים והמדגמים. כך בהמשך הפקודה, היקף ההגנה על המדגם קבוע בסעיף 37 (1) לפקודת הפטנטים והמדגמים, בנוסח:

"כל עוד קיימת זכות מדגם באיזה מדגם אסור לשום אדם,–

(א)   לייחד, לצרכי מכירה, את המדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג סחורה שרשום בו המדגם, חוץ אם יש לו רשיון או רשות בכתב מאת הבעלים הרשומים, ואסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו לייחד את המדגם כאמור לעיל; או

(ב) לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי יחדו לאותה סחורה מדגם או כל חיקוי הימנו, אם חיקוי מתוך רמאות, ואם חיקוי בולט, שלא בהסכמת בעליו הרשום."

 

הנה כי כן, על פניו, לבעל המדגם מונופול מסחרי מלא על הצורה המוגנת, וזאת בהתאם לתכלית דיני המדגמים להגנה על צורתו של המוצר.

רוצה לדעת עוד ? 

חשבת על מדגם ? יש לך מדגם ?

לפרטים נוספים 03-6969809 / Law@FISHERADV.com

15 ספטמבר 2019 

קצבת נכות - תנאי זכאות

המוסד לביטוח לאומי

לקצבת נכות זכאי תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים, ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה.

תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית:

 1. גיל ותושבות: את/ה תושב/ת ישראל, מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה. קטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה "עובד קטין" בסמוך לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר.

 2. הכנסות מעבודה: אינך עובד או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע, 6,164 ש"ח (החל ב- 01.01.2019). שימי לב! אישה נשואה שאינה עובדת, תיבדק כעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה - אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

 3. נכות רפואית: רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

 4. דרגת אי-כושר: נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל/ת לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

 

קצבת נכות עבור עקרת בית אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה, תיבדק במסלול שונה לצורך קבלת קצבת נכו לעקרת בית. הבדיקה במסלול לעקרת בית תתבצע אם לא עבדת 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים, ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה, או שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד - אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה. 

*המידע כמפורסם באתר המוסד לביטוח לאומי ואינו מהווה ייעוץ משפטי

רוצה לדעת עוד ? 

לפרטים נוספים 03-6969809 / Law@FISHERADV.com

10 ספטמבר 2019 

הסכם פשרה בתביעות שכר טרחה והליכים בין עורכי דין + אתיקה מקצועית, 

פשרה בהיגיון תוך שימוש בחיסיון

בית המשפט העליון - ספטמבר 2019 דוחה בר"ע, תוך שקובע, בין היתר, כי:

הצדדים, עורכי דין בעיסוקם, נפלו למחלוקת ביחס להעברת סכומי כסף ביניהם בגין תשלומים שקיבל I מלקוחות שהפנה אליו II.

* חלוקת שכר טרחה בתיקים משותפים (!)

* חלוקת שכר טרחה עורכי דין (!)

* חלוקת שכ"ט (!)

* עו"ד הסכם פשרה (!)

* אתיקה מקצועית (!) 

 

בשנת 2015 נתן בית משפט השלום בתל אביב-יפו תוקף של פסק דין, להסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים, במסגרתו, הסכימו כי ה-I ישלם ל- II, 1/3 מכל תשלום שהועבר לו על ידי לקוחות שהפנה אליו ה- I, בקיזוז הוצאות גבייה ובצירוף הצמדה וריבית.

ועוד נקבע בהסכם הפשרה, כי: "בתיקים בהם ממשיך ה- II לקבל תשלומים מאת הלקוחות, ישלם ה- II ל- I את ה- 1/3 כאמור בהתחשבנות שתבוצע בין הצדדים אחת לרבעון".

משלא העביר ה- II ל- I את מלוא הסכומים בהתאם להתחשבנות האמורה, פנה ה- I לבית המשפט, בעטיה ניתנה החלטה ב 2018 הקובעת כי על ה- II להעביר ל- I פעם ב- 3 חודשים דו"ח המפרט את סכומי הכסף אותם הוא מקבל מלקוחות שהופנו אליו. קרי: לקוחות משותפים (!)

** עוד נקבע, כי ה- II יעביר לידי ה- I דו"ח המפרט את סכומי הכסף שקיבל מלקוחות אשר הופנו אליו מיום פסק הדין אשר נתן תוקף להסדר הפשרה ועד ליום מתן ההחלטה.

רוצה לדעת עוד ? 

קיבלת דרישה / הודעת סירוב לשלם ?

לפרטים נוספים: 03-6969809​ / Law@FISHERADV.com

30 מאי 2019 

הסדרת יקבי בוטיק עדכון לבעלי היקבים 

 1. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכיר בענף כבעל ערך כלכלי במשק החקלאי, המקדם את התיירות הכפרית והחקלאית.

 2. קבלת המלצת משרד החקלאות תאפשר כניסה לתהליך מול לשכות הבריאות במחוזות השונים להתחלת תהליך לרישיון יצרן.

 3. כל יקב יידרש להסדרה סטאטוטורית לשם קבלת היתר בניה וכן להסדרה קניינית מול רשות מקרקעי ישראל. (במידה וזו לא קרקע פרטית)

 4. כל יקב בוטיק המעוניין להתחיל את הסדרתו יפנה למחוז הרלוונטי של משרד החקלאות על מנת לקבל פרטים ולהתחיל בתהליך.

 5. בהיבט הסטאטוטורי - נדרש שימוש מאושר בתכניות עם זכויות בניה להוצאת היתרי בניה.(ב-2018 אושרה תכנית למבנים חקלאיים בהובלת משרד החקלאות, מכוחה ניתן להוציא היתרי בניה ליקבי בוטיק בצפון)

 6. בהיבט השמאי - טבלה של ערכי קרקע למ"ר ליקבים משפחתיים כשימוש נלווה לפעילות חקלאית בחלוקה לפי מועצות אזוריות בהתאם להחלטות 1316, 1472, 1581.

לפרטים נוספים: 03-6969809​ / Law@FISHERADV.com

בריכות פרטיות הנחיות הבטיחות / תקנות התכנון והבניה

בדצמבר 2017 פורסמו תקנות חדשות בנושא בריכות פרטיות בעומק 60 סנטימטרים ומעלה, ומבחינות בין בריכות ששטחן קטן מ-10 מ"ר לבריכות ששטחן מעל 10 מ"ר.

סעיף 21.1.4.6 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, קובע הוראות לעניין בריכות שחיה פרטיות, לרבות:

 1. גידור השטח שמסביב לבריכה והאזורים בהם מותקנות מערכות ההפעלה ומקום אחסון החומרים המסוכנים, באופן שימנע כניסה לא מבוקרת (במיוחד של ילדים ופעוטות) לבריכה ולמקומות האמורים (!) (דרך מוצעת לעשות כן היא באמצעות התקנת גדר העונה על דרישות הגידור המפורטות לגבי בריכה ציבורית)

 2. הקצאת מקום נפרד לחומרים מסוכנים לרבות הניקוי והחיטוי.

 3. על הבריכה להיות מחופה בחומר מונע החלקה, ועמיד בפני שחיקה בדרגת התנגדות. שילוב קישוטים בבריכה ובשטח הסמוך לה, יתאפשרו רק בתנאי שאינם פוגעים בבטיחות המשתמשים.

 4. כל שטח בריכת השחייה צריך להיות גלוי וחשוף להתבוננות ופיקוח של האדם האחראי. הבריכה לא תכיל חללים מתחת לפני המים שאדם או פעוט יכול להיכלא בהם או שאחד מאבריו עלול להיתפס בהם.

 5. ועוד פתחי יניקת מים בקרקעית, מכסה הגנה מקס' 0.5 מ' לשנייה, מעבר מים קוטר מקס' 6 מ"מ, אמצעי עלייה וירידה (מדרגות או סולם) / מדרך / פטור מהנדס, סימון עומק המים כל 20ס"מ באופן בולט / אישור מהנדס, תקן ישראלי 1605 ח/ 1+2 למגלשת מים, מקפצה לפי תנאים שנקבעו בתקנות מינימופם עומק מים בבריכה, צ"ל 2.5 מ' ועוד...

 6. לליווי בתהליך מול הרשות כמו גם בהתקשרות עם קבלן וצוות מקצועי, ניתן ליצור קשר  

 

לפרטים נוספים: 03-6969809​ / Law@FISHERADV.com

משרד הבריאות - פיקוח על עסקי מזון 2019

בטרם הקמת עסק (!) אדם או ארגון המתכננים פתיחת עסק מזון, נדרשים לאישור המחלקה לבריאות הסביבה בלשכת הבריאות לתוכניות העסק.

 1. העסקים המספקים מזון, רבים ומגוונים וביניהם, מפעלי ייצור מזון לרבות קייטרינג - מפוקחים במשרד הבריאות על-ידי שירות המזון הארצי ומסעדות, עסקי אירוח לסוגיהם (מלונות, צימרים), מטבחים מוסדיים במפעלים, גני אירועים ואולמות שמחה, ירידי מזון, מכולות, מעדניות, איטליזים, מרכולים גדולים, שווקים – המפוקחים במשרד הבריאות על-ידי המחלקה לבריאות הסביבה. 

 2. פיקוח על ההפעלה השוטפת של העסק נעשה במשותף עם הרשות המקומית שבתחומה מצוי העסק ועל-ידי מפקחי בריאות הסביבה במשרד.

 3. המחלקה לבריאות הסביבה מנפקת חוות דעת ואישורים בתחומי התכנון והבנייה ורישוי עסקים ובכלל זה עסקי מזון, לרבות:

לפרטים נוספים: 03-6969809​ / Law@FISHERADV.com

Portuguese Passport

דרכון פורטוגל

Descendant of Jewish Spanish/Portuguese Origin with Proof of connection to the Sephardic  Jewish families/community who were expelled from Spain.

Act I - Application for eligibility Jewish community in Portugal. 

Act II - Application for citizenship from the Portuguese government. Approval Result - Citizenship Certificate issued & can be accessed by the Portuguese Embassy.

Act III - Issue a Portuguese ID & passport.

ייצוג וליווי משפטי

בפני רשויות ובית משפט 

CALL NOW 03-6969809

ועדה לפי חוק התכנון והבניה, משרד הפנים

רשות האוכלוסין, רשם המקרקעין

יפוי כח מתמשך והנחיות מקדימות

האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי

רשם לענייני ירושה, צוואה, הסכם ממון

חברת ביטוח, קופת גמל, בנקים וגופים פיננסים

אגודות שיתופיות, נחלה במושב, משק חקלאי

משרד הבריאות וביטוח לאומי מקרים חריגים

זכויות יוצרים, קניין רוחני, סימן מסחר WIPO

ליווי בתהליך קבלת דרכון פורטוגל - לזכאים בלבד

בשיתוף פעולה עם משרד מקומי (!)

03-6969809 / law@FISHERADV.com

Enjoying the Woods

אפוטרופסות

 • בקשה למתן צו מינוי אפוטרופוס / זמני / קבוע / לגוף / לרכוש / לעניינים אישיים ועוד... 

 • סדרי דין

 • התנגדות לבקשה למתן צו

 • ניהול הליכים בפני ערכאות, לרבות מינוי אפוטרופוס שהוא תושב חוץ.

Crime Scene Investigation

משפט פלילי / צווארון לבן

 • ייעוץ וליווי משפטי דיסקרטי לפרטיים ולבעלי עסקים או זכויות בתאגידים (!)

 • ייצוג חשודים ונאשמים (!)

 • עבירות צווארון לבן

 • עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים.

 • מחיקת רישום פלילי / בקשת 'חנינה'

 • הליכים לפי חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת - הוראת שעה), התשע"ח-2018

 • הליכים לפי חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018

Wheelchair Accessibility

זכויות בעלי מוגבלויות וזכויות חולים

 הזכות לקבל תרופות מקור / גנריות

זכויות בקשר עם מוגבלות בניידות ונכות

Signature

עריכת מסמכים ואימות בפני עו"ד

 • עריכת מסמכים, תצהיר, יפוי כח וכיוב'

 • אימות חתימה - בפני עו"ד - על מסמכים

Skyscrapers

משפט מסחרי / פיתוח עסקי

ליווי משפטי לעסקים ולתאגידים

Shih-Tzu at Beach

לשון הרע

 • ניהול הליכים לפי חוק איסור לשון הרע בפני ערכאות ו/או מחוץ לכתלי בית המשפט. 

 • הגנת תום הלב

 • הגנת אמת הפרסום

Board Game

פשיטת רגל

פירוק חברה הליכי חדלות פרעון

 • בקשה למתן צו כינוס נכסים

 • בקשה להכרזת פשיטת רגל

 • התנגדות

 • ייצוג זוכים וחייבים

 • ניהול הליכים

Modern Home Garage

מקרקעין

עסקאות, פיצויים, היטל השבחה

מיסוי מקרקעין

נכסים פרטיים ומסחריים, בתים משותפים, נחלה, משק חקלאי

Contract Paper Signing

זכויות קנייניות וחוזים

 • חוזה מכר

 • חוזה שכירות

 • מועצת מקרקעי ישראל

 • עיקרי החלטות מיום 24/12/18 (מגזר חקלאי)

 • הסכם חכירה

 • זכויות בתאגידים ובנכסים

 • קניין וקניין רוחני

 • רישום סימני מסחר בארץ ובחו"ל - הליכים מול WIPO. 

 • הסכמים בתעשיית המדע, במגזר החקלאי

 • הסכמים ליבוא מוצרים תביעות לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 • תביעות לפיצויים עקב הפקעה של מקרקעין לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

Old-Fashioned Clock

דיני צוואה וירושה

 • עריכת צוואה המותאמת לצרכיך באופן אישי 

 • ייעוץ להתנהלות נכונה בעתיד וחוק הירושה

 • בקשה למתן צו קיום צוואה

 • בקשה למתן צו ירושה 

 • בקשה למינוי מנהל עזבון זמני או קבוע

 • התנגדות למתן צו

 • ניהול הליכים מורכבים בפני ערכאות משפטיות, לרבות נושא 'זכויות בירושה' למטפלים סיעודיים בחסרי ישע.

Blueprint Design

דיני תכנון ובניה

יצוג בפני בתי המשפט השונים, ועדת תכנון ובניה, ועדת ערר וכיוב'

 

Video Game

דיני רשת משפט בעידן הטכנולוגי

ענף תעשיית המדע

ייצוג גופים ופרטיים, לרבות מול התעשייה ורשויות רלוונטיות. 

תקציבים.

רשתות חברתיות.

2 in boaax.jpg

קבלת קהל: 

רחוב ברקוביץ' 4                          תל-אביב                            (מגדל המוזיאון)

ימים א'-ה:                                   9:00-19:00                            

Tel. 03-6969809         Fax. 03-5714222

E-mail:           Law@FISHERADV.com

mail/post address: 

60 Mahal st (7th fl.) , Tel-Aviv 6753118

טל. 03-6969809     פקס. 03-5714222

דוא"ל:           Law@FISHERADV.com 

כתובת למשלוח דואר:         

מח"ל 60 תל-אביב (קומה 7)  6753118

copyrights 2007

created by: M.P creative media group (2003)