I מאמרים I חזרה לעמוד הבית

פרסומים ומאמרים

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon

16/7/2017 פורסם ביום

בעבר היתה רווחת הגישה, לפיה חברות זרות (מחו"ל) - במיוחד אלו איתן באים במגע באמצעות רשת האינטרנט - הן בגדר יצור מיתולוגי בלתי ניתן להשגה, אותו לא ניתן לתבוע או להגיע אליו כספית ומשפטית וגם אם כן, היתה זו דרך קשה עד כדי בלתי אפשרית, מקום שמדובר בחברות זרות שמקום מושבן בד"כ רחוק מעבר לים (!)

  פורסם ביום 12/1/17

מהו מטבע וירטואלי ?

'מטבע וירטואלי' הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי.

פורסם ביום 20/7/17

חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז - 2017

פרסום ברשומות:

הצ"ח הממשלה (מתשס"ג 10/2002) - 1073, מיום 01/08/2016

ספר החוקים 2649, עמ' 1028, מיום 19/07/2017

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon

פורסם ביום 24/4/13

הקץ לחייבים מחוסרי אמצעים שנמנע מהם לפנות להליכי פשיטת רגל בהעדר יכולת לשלם פקדון !

משרד האוצר יעמיד לרשות אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי את הסכום הדרוש למימון תשלום הפיקדון מתקציב המדינה, זאת עבור חייבים אשר יימצאו על-ידי ראש לשכת סיוע משפטי כזכאים לקבלת שירות משפטי.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon

פורסם ביום 24/4/13

האם חלוקת נכסי עזבון בין יורשים והאם ירושה / ירושת דירה או נכס מקרקעין אחר

מהווה עיסקה במקרקעין המקימה חבות במס?

מקום בו ישנם מספר יורשים המעוניינים לחלק את נכסי העזבון המועברים בירושה כך שעל שם כל אחד מהיורשים יירשם נכס ולא יוותרו יחדיו כבעלי זכויות שוות במקביל בכל נכס, הרי שעומדת בפני היורשים האפשרות לחלק את נכסי המקרקעין שבעיזבון ביניהם במספר דרכים

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon

פורסם ביום 2/1/18

רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017

רשות המסים 1 ינואר, 2018

נוספו סה"כ 25 עמדות חדשות במסגרת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017, בין עמדות מס הכנסה ניתן למצוא עמדה לגבי השימוש במטבעות וירטואליים, עמדות המסדירות את מדיניות רשות המסים בכל נושא חישוב רווחים ראויים לחלוקה לאור פס"ד זורבין וחוזר מס הכנסה 6/2017 שפורסם בנושא, עמדות בסוגיות חברות הארנק והשימוש בנכסיהן על ידי בעלי מניותיהן, מיסוי בינלאומי ועוד.

עו"ד בן פישר ייסד את משרדו פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    טל' ליצירת קשר: 03-6969809.