תקנות העיצובים, התשע"ט-20198 l פסיקה וחקיקה - עדכונים I חזרה לעמוד הבית

Geometric Structure

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

בן פישר, עו"ד ונוטריון

פורסם ביום 15/9/2019

רישום עיצוב מתנהל על פי חוק העיצובים, התשע"ז-2017 ועל פי תקנות העיצובים, התשע"ט-2019

בקשה חדשה לרישום עיצוב תוגש לרשות הפטנטים באמצעות אתר ההגשה המקוון, הדואר או במסירה ידנית באמצעות התיבה המוצבת בכניסה למשרדי הרשות.​​​​​

 

בעליו של עיצוב חדש ובעל אופי ייחודי שלא פרסם את עיצובו בישראל או מחוץ לישראל, טרם 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, רשאי להגיש בקשה לרישום עיצוב.

 

לפני הגשת בקשה לרישום עיצוב ניתן לערוך חיפוש במאגר העיצובים (מדגמים) שנמצא באתר המחלקה כ​אן​​​, על מנת לברר אם נרשם עיצוב (מדגם) דומה או זהה.

  

בעל העיצוב יכול להגיש את הבקשה בעצמו או בעזרת בא כח מטעמו. על בא כוחו של המבקש, דהיינו עורך פטנטים או עורך דין שלו משרד בישראל, לקבל ייפוי כח בכתב מאת בעל העיצוב ולהגישו לרשות הפטנטים. בין אם מונה בא כח ובין אם לאו, על המבקש להמציא לרשות כתובת למסירת הודעות בישראל.

  

רשות הפטנטים תפרסם את הבקשה לרישום העיצוב ביומן העיצובים בסמוך להגשתה. ניתן לבקש דחיית פרסום של מקסימום שישה חודשים. 

בקשה חדשה לרישום עיצוב צריכה לכלול את המסמכים/פרטים כדלקמן:

 1. תמונות המוצ​ר נשוא הבקשה (תצלומים, שרטוטים או הדמיות מחשב) ממס' זוויות המתארות את כל פרטי העיצוב. יש להגיש את התמונות על גבי דף/דפים בגודל A4 ולציין ליד כל תמונה או מתחת לה את נקודת המבט (מבט פרספקטיבי, מבט מלמעלה, מבט מהצד וכד'). אין לרשום על דפי התמונות דבר מלבד נקודות המבט. ראו הנחיות נוספות בנושא זה במצגת ההדרכה באשר לתקינות התמונות​ ובסעיף שלמטה הנוגע לבחינת הבקשה.
 2. אם הבקשה אינה מוגשת באמצעות אתר ההגשה המקוון אלא מוגשת ידנית, יש לצרף לכל בקשת רישום עיצוב טופס הגשה מודפס. ניתן לראות טופס הגשה בקישור זה​. לא יתקבלו טפסים שמולאו בכתב יד.
 3. ​בהגשה ידנית יש לצרף גם קבלה המעידה על תשלום אגרת הגשת הבקשה. את האגרה ניתן לשלם באמצעות שירות התשלומים הממשלתי או בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום. לתשומת לבכם, האגרה משתנה מעת לעת כאשר התאריך הקובע הוא תאריך קבלת הבקשה במשרדי הרשות. אנא בדקו באתר שירות התשלומים את הסכום העדכני בסמוך להגשת הבקשה.
 4. שימו לב שהגשה באמצעות האתר המקוון מחייבת את תשלום האגרה בסוף ההליך באופן אוטומטי ולא מאפשרת צירוף של קבלה עבור תשלום שבוצע קודם לכן.
 5. בהגשת הבקשה רצוי לצרף פרטי התקשרות נוספים מלבד אלו המופיעים בטופס ההגשה, אם ישנם, כגון: מס' טלפון, מס' טלפון נייד, מס' פקס. בנוסף יש לציין ממתי המוצר נשוא הבקשה מפורסם/משווק.

 

בכל בקשה לרישום עיצוב יש לכלול עיצוב אחד בלבד, אלא אם כן מדובר במערכת של פריטים, כלומר שני פריטים או יותר שמתקיימים לגביהם התנאים שלהלן: הם מאותו סוג, מאפייניהם החזותיים נבדלים זה מזה רק בפרטים שאינם מהותיים (נושאים עיצוב משותף), באופן רגיל הם מוצעים למכירה יחד או מיועדים לשימוש יחד. דוגמאות למערכת של פריטים הם סכו"ם, כלי שחמט וכד'. לתשומת לבכם, האגרה עבור הגשת בקשה עבור מערכת של פריטים שונה מהאגרה להגשת בקשה לרישום עיצוב. אנא בדקו באתר שירות התשלומים  את הסכום העדכני בסמוך להגשת הבקשה.

  

כל בקשה חדשה תקבל מספר המזהה אותה ברשות הפטנטים. מספר ימים לאחר הגשת הבקשה ישלח אליכם אישור הגשה שיכלול את מספר העיצוב ותאריך ההגשה. יש לשמור אישור זה יחד עם העתק מהתמונות ששלחתם למשרדנו לשם מעקב.

  

אם ישנם ליקויים בהגשת הבקשה ישלח, תוך מס' ימים, דו"ח המודיע על הליקויים ודורש לתקנם. בהתאם לתקנה 22(ב) יש להשיב להודעת הליקויים בתוך שלושה חודשים ממשלוח ההודעה. הבחינה תחל מס' חודשים לאחר הגשת הבקשה.

  

בכל פניה יש לכלול מכתב הנושא את תאריך כתיבתו, הנדון - הכולל את מס' בקשת העיצוב אליה הפנייה מתייחסת, הסבר קצר בגוף המכתב המבהיר את סיבת הפנייה ומפרט אילו מסמכים המכתב מכיל.

  

בחינת הבקשה: 

 

בחינת הבקשה מתחילה מספר חודשים לאחר הגשתה ונעשית על ידי בוחני העיצובים (מדגמים). במהלך הבחינה יבדוק הבוחן האם הבקשה כשירה לרישום על פי דרישות החוק והתקנות ויודיע למבקש אם ישנם ליקויים. הבוחן עשוי להעלות השגות כגון אלו:

  

 •  

  תקינות התמונות - הבוחן יבדוק את התמונות המתארות את העיצוב נשוא הבקשה. על התמונות (תצלומים, שרטוטים, הדמיות מחשב) המתארות את העיצוב להיות מובנות: יש להקפיד להגיש מס' זוויות המתארות יחדיו את כל פרטי העיצוב של המוצר. על התמונות להיות ברורות ולא מטושטשות. במקרה שהוגשו שרטוטים יש להקפיד להימנע מטעויות בשרטוט. 

  לא יתקבלו שרטוטים המתארים את חתך המוצר או שרטוטים הכוללים את מידותיו. על התמונות החדשות להתאים לתמונות שנשלחו עם הגשת הבקשה מאחר שלא ניתן לקבל הגנה על מוצר שעיצובו שונה לאחר הגשתו. לעוד בנושא זה ניתן לעיין במצגת הדרכה הנוגעת לתקינות התמונות.

   

 

 • סיווג - הבוחן יבדוק את הסיווג המבוקש עבור בקשת רישום העיצוב או יסווג אותה בהתאם לרשימת סיווג הסחורות עפ"י התוספת השלישית לתקנות (תקנה 39). הסיווג נקבע לפי ייעודו של המוצר.

 

 • פרסום קודם - ייבדק האם העיצוב התפרסם לפני הגשתו לרישום בישראל או מחוץ לה. פרסום של עיצוב על ידי בעליו, או מי מטעמו, במהלך 12 חודשים טרם הגשתו לרישום אינו פוגע בכשירותו לרישום.

 

 • חדש ובעל אופי ייחודי - במהלך הבחינה הבוחן יערוך חיפוש במסגרתו ייבדק האם החפץ חדש  ובעל אופי ייחודי. 

 

 • ​דין קדימה - הבוחן עשוי שלא להיענות לדרישת המבקש לדין קדימה. בהתאם לאמנת פריס יכול מבקש שהגיש בקשה לרישום עיצוב במדינה החתומה על האמנה, לדרוש תאריך בכורה ביחס לאותו עיצוב המתבקש בישראל. כדי ליהנות מתאריך הבכורה יש להגיש את בקשת רישום העיצוב בישראל תוך שישה חודשים מהתאריך בו הוגשה בקשת העיצוב במדינה החברה באמנה. בקשה הטוענת לתאריך בכורה כנ"ל צריך שתוגש תוך חודשיים מיום הגשת בקשת העיצוב בישראל ועל אותו העיצוב שהוגש בחו"ל. התאריך הקובע לצורך בדיקת החידוש והאופי הייחודי של העיצוב יהיה תאריך הבקשה הראשונה.

  

עוד על בחינת הבקשה ניתן למצוא בהוראות העבודה המפורסמות לציבור.

 

 

הזמן הקצוב למענה להודעה על ליקויים ולסיום בחינה:

 

בהתאם לתקנה 30 יש להשיב להודעת הבוחן בתוך שלושה חודשים מיום משלוח ההודעה. מועד זה ניתן להארכה על פי בקשה בכתב ובכפוף לתשלום אגרת פיגור שתיגבה עבור כל חודש או חלק ממנו. אם לא התבקשה הארכה כאמור יראו את המבקש כמי שהסתלק מן הבקשה ותיק הבקשה ייסגר.

 

בהתאם לתקנה 38 יש להשלים את הטיפול בבקשה תוך 12 חודשים ממועד תחילת הבחינה. במקרים בהם בחינת הבקשה לא הושלמה, באשמת המבקש, בתוך הזמן הקצוב בתקנות ייחשב המבקש כמי שהסתלק מן הבקשה ולכן התיק ייסגר.

  

12 חודשים לאחר תחילת הבחינה, באם הבחינה לא הסתיימה, תשלח למבקש או לבא כוחו, הודעה על כך שלא השיב להשגות הבוחן ולא ניתן היה לסיים את הבחינה במועד (להלן מכתב תזכורת). מכתב התזכורת יכלול דרישה להשלמת הפרטים שנדרשו וידרשו, במקרה שיהיו השגות נוספות, כך שניתן יהיה לסיים את הבחינה.

  

תינתן למבקש אפשרות להאריך את המועד להשלמת הטיפול בבקשה למשך שלושה חודשים לכל היותר מהיום בו חלפו 12 חודשים ממועד תחילת הבחינה, בכפוף לתשלום אגרת פיגור. אגרת פיגור תגבה עבור חודש אחד או חלק ממנו, וכך בהתאמה עד שלושה חודשים.

 

אם הטיפול בתיק לא יסתיים בתוך התקופה האמורה לעיל ייסגר תיק הבחינה והודעה על כך תשלח למבקש.

  

בקשה נוספת להארכת מועד, לפני סגירת תיק ובמקרים מיוחדים, ניתן להגיש לראש רשות הפטנטים/פוסק בצרוף תצהיר ותשלום אגרה מתאימה. הבקשה תבחן על פי הנימוקים שיצוינו במסגרתה.

  

רישום העיצוב ופרסומו:

 

עיצוב שנרשם תקף ממועד הגשת הבקשה לרישומו, דהיינו מתאריך קבלת הבקשה ברשות. אם אין לבוחן השגות באשר לבקשת העיצוב או לחלופין לאחר תיקון הבקשה וסיום הבחינה, הבקשה תירשם ולבעליו תינתן תעודת רישום שתכלול את התמונות מושא העיצוב שהתקבלו לרישום.

 

רישום העיצוב יפורסם ביומן העי​צובים (מדגמים)​ שמתפרסם בכל יום חמישי ויכלול את התיאור החזותי (תמונות), מס' הבקשה, שם העיצוב, סיווג, תאריך ההגשה, שם המבקש ותאריך דין קדימה אם רלוונטי.

  

חידוש תוקף העיצוב:

 

תוקפו של עיצוב רשום הינו עד 25 שנים מיום הגשתו, בכפוף לתשלום אגרות חידוש כפי שיפורט מטה.

  

על פי חוק העיצובים תוקפו של עיצוב שנרשם הינו לחמש שנים מיום הגשתו, ניתן להאריך את התוקף לעוד ארבע תקופות של חמש שנים, בכפוף לתשלום אגרות חידוש.

  

לנוחות המבקשים, שלושה חודשים לפני מועד כל אחד מהחידושים הנ"ל תשלח תזכורת לחידוש הרישום לחמש שנים נוספות, למרות שהאחריות באשר לביצוע המעקב אחר חידושו של הרישום והתשלום עבורו במועד חלה על המבקש.

  

באם שולמה אגרת חידוש במועד, תונפק תעודת חידוש.

  

אם לא שולמה אגרת החידוש במועד, ניתן להגיש בקשה לחידוש תוקף הרישום במשך 6 חודשים נוספים, כאשר עבור כל חודש איחור או חלק ממנו יש לשלם אגרת פיגור.

  

אם לא הוגשה בקשה לחידוש תוקף רישום העיצוב והתשלום עבורו לא התקבל במועד, או בתקופת ששת חודשי החסד הנוספים, יפקע תוקף העיצוב הרשום והודעה על כך תתפרסם ביומן העיצובים (המדגמים).

  

בקשה לביטול עיצוב רשום:

 

כל אדם רשאי לבקש את ביטולו של עיצוב רשום, בטענה שהעיצוב לא היה כשיר להגנה כעיצוב רשום. בקשה לביטול עיצוב תוגש בצירוף האגרה המתאימה.

  

הגשת פניות רצוי לבצע, במידת האפשר, באמצעות אתר ההגשה המקוון. במידה שהפניה מצריכה תשלום של אגרה, הגשה מקוונת מחייבת את תשלום האגרה בסוף ההליך באופן אוטומטי ולא מאפשרת צירוף של קבלה עבור תשלום שבוצע קודם לכן.

  

לצורך הגשה ידנית, ניתן לבצע תשלום אגרות באמצעות שירות התשלומים הממשלתי​. ניתן לבצע תשלומים גם בחשבון בנק הדואר 27379 באמצעות שובר תשלום שניתן להשיג במזכירות המחלקה.

  

לתשומת לבכם: בהגשה שאינה מקוונת יש לצרף את העתק הקבלה/השובר לחומר המועבר למחלקה ובנוסף מכתב מודפס המבהיר את סיבת תשלום האגרה ומס' העיצוב (מדגם) עבורו נועד התשלום.

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

 

**המידע כמפורסם באתר הרשות.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

בן פישר, עו"ד ונוטריון I צוואה I ירושה I יפוי כח מתמשך I הסכם יחסי ממון I מקרקעין I תכנון ובניה I חברות ועסקים I רשות המסים I תכנון ובניה I קבלנים l משפט מנהלי

 בן פישר עורך דין ונוטריון

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

כותב המאמר: בן פישר, עו"ד ונוטריון

עו"ד בן פישר ייסד את פישר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809