(רשות המסים: מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (דוגמת ביטקוין I מאמרים I חזרה לעמוד הבית

(רשות המסים: מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (דוגמת ביטקוין

טיוטא לדיון 11/1/17 חוזר מס הכנסה מס' XX/2017 - רשות המסים

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

עו"ד בן פישר

12/1/2017 פורסם ביום

רשות המסים - מיסוי מטבעות וירטואלייים

Bitcoin / Ethereum / Litecoin & on... 

בטיוטא - לדיון בלבד (!) - חוזר מס הכנסה מיום 11/1/17, התייחסה רשות המסים לנושא המטבעות הוירטואליים ובין היתר, עלו לדיון הנושאים כדלקמן:

מהו מטבע וירטואלי ?

'מטבע וירטואלי' הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי.

רקע ומהות המטבע וירטואלי

כחלק מהתפתחות המסחר המתבצע באמצעים אלקטרוניים, החל להתרחב מסחר באמצעות 'מטבעות וירטואליים' כדוגמת הביטקוין (Bitcoin), לייטקוין (Litecoin) ועוד. מטבעות וירטואליים ממלאים את התפקידים האמורים בהסכמת קהילת המשתמשים בהם (!) 

(ההדגשות של הח"מ - ב.פ.)

שימושים ומקור הכינוי 'מטבע'

'מטבע וירטואלי' יכול לשמש לתשלום עבור סחורות ו/או שירותים ו/או להמרה למטבעות אחרים, וכן יכול לשמש לצורך השקעה. שימושים אלו בקרב קהילת המשתמשים במטבע וירטואלי הביאו לכנות את היחידות הדיגיטליות בשם 'מטבע'.

השלכות המס הנובעות מפעילות ב'מטבע וירטואלי'

'מטבעות וירטואלים' מהווים רכושו של האדם המחזיק בהם, ומשכך הם נכללים באופן עקרוני בהגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודה. לעניין זה יובהר כי 'מטבעות וירטואלים' אינם נכללים בהגדרת המונח נייר ערך כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, או כמשמעותו בפקודת מס הכנסה.

מכירת 'מטבע וירטואלי' תמוסה כמכירת "נכס" בהתאם לחלק ה' לפקודת מס הכנסה 

כך תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס ריווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 91 לפקודה. בהתאם לכך, במכירת 'מטבע וירטואלי', יגיש המוכר לפקיד השומה, בתוך 30 ימים מיום המכירה, דוח בטופס 1399 ,שיפרט את חישוב רווח/הפסד ההון שנבע לו וחישוב המס החל במכירה כאמור, וישלם מקדמה בסכום המס החל על הרווח לפי סעיף 91(ד( לפקודה. המוכר יצרף לדיווח מסמכים להוכחה כי ההכנסות המדווחות הם ממכירת 'מטבע וירטואלי' ככול שנדרש להנחת דעתו של פקיד השומה.

בד בבד, אדם אשר הכנסותיו 'ממטבעות וירטואליים' עולות לכדי עסק

הכנסותיו יסווגו כהכנסה מעסק או משלח יד ויחולו עליה שיעורי המס על פי סעיפים 121 או 126 לפקודה. סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק כפי שנקבעו בפסיקה. יובהר כי אדם העוסק בשיווק ובמכירת "מטבע וירטואלי" הכנסותיו יסווגו כהכנסות פירותיות.

רשות המסים: מיסוי מטבעות וירטואליים

י"ג טבת, תשע"ז / 11 ינואר, 2017

'מטבע וירטואלי' הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי. מטבעות וירטואליים ממלאים את התפקידים האמורים בהסכמת קהילת המשתמשים בהם.

Thanks! Message sent.

'מטבעות וירטואלים' המגיעים לרשותו של אדם בעקבות פעילות כריה 

כריה הינה פעילות המתבצעת באמצעות העמדת כוח מחשוב אשר תמורתה משולמים מטבעות וירטואלים. במקרים אלו פעילות הכרייה יכולה להוות סממן לקיומו של עסק. יחד עם זאת הכנסות מכריה לא ישנו בהכרח את סיווג הכנסות אותו אדם ברכישת מטבעות וירטואליים אחרים וסיווגם ייבחן בנפרד כהכנסות הוניות או פירותיות.

בעסקאות בהן נמכר נכס או ניתן שירות והתמורה משולמת ב'מטבע וירטואלי' 

המשמעות היא כי מדובר למעשה בעסקת חליפין, אופן הטיפול המיסויי הינו כדלקמן:

 

א. לגבי מוכר הנכס או נותן השירות - יש להפריד את ההתייחסות בין תמורה בעד נכס או שירות, המשולמת ב'מטבע וירטואלי', במועד עסקת החליפין והמהווה הכנסה לכל דבר ועניין, על כל המשתמע מכך, לבין הרכישה של ה'מטבע וירטואלי' והשינויים בערכו עד מכירתו - בה מיסוי הרווח או ההפסד המחושב יהא בהתאם למפורט לעיל.

ב. לגבי רוכש הנכס או מקבל השירות (אשר משלם כאמור באמצעות 'מטבע וירטואלי') – יש להפריד בין מכירת המטבע הוירטואלי במועד עסקת החליפין ומיסוי הרווח או ההפסד בהתאם למפורט לעיל, לבין רכישת הנכס או שירות.

ג. סכום התשלום בעסקת החליפין ייקבע בהתאם לשווי ההוגן של המטבע הוירטואלי בשקלים. השווי ההוגן יכול ויקבע בהתאם לשווי המפורסם באתר המסחר ששימש לרכישת או מכירת המטבע הוירטואלי בעסקת הברטר או אתרים אחרים דומים. יחד עם זאת במידה ולנכס או לסחורה הנקנים קיים מחיר שוק מצוטט או קבוע - שווי המכירה של המטבע הוירטואלי ששימש לרכישתם יהא בהתאם לשווים. למען הסר ספק, יובהר כי תשלומים המתבצעים באמצעות מטבע וירטואלי בעסקת חליפין כאמור עבור נכס או שירות חייבים בניכוי במקור בכפוף לתקנות ניכוי מס במקור לפי העניין.

מס ערך מוסף

המטבעות הוירטואלים הינם נכסים בלתי מוחשיים ולכן הם בגדר "טובין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975(להלן: "חוק מע"מ") וזאת לכל דבר ועניין. (מחיר העיסקה, מועד החיוב, החייב במס, שיעור המס וכו')

 

לעניין זה יובהר, כי המטבעות הוירטואלים אינם ניירות ערך או מסמכים סחירים לעניין חוק מע"מ.

 

מי שפעילותו במסחר במטבעות וירטואליים, שיווקם או כרייתם עולה לכדי עסק (בהתאם למבחנים אשר נקבעו בפסיקה) יראו בו כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ והכנסותיו יהיו חייבות במע"מ בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק מע"מ.

 

מי שביצע עסקאות חד פעמיות של מכירת מטבעות וירטואלים, שיווקם או כרייתם, כאשר לעסקאות יש אופי מסחרי, יראו בו כמי שביצע "עסקת אקראי" כהגדרת בסעיף 1 לחוק מע"מ, עסקה החייבת בדיווח בהתאם לתקנה 15א' לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976.

 

שימוש במטבע וירטואלי לצורך רכישת נכס או שירות מהווה עסקת חליפין. לאור זאת, מחיר העסקה ששולמה באמצעותם יקבע על פי סעיף 10 לחוק מע"מ.

סוגיית הביקורת והנחיות

בהתאם לטיוטא לדיון הביקורת תתבסס על מסמכים המתעדים את מעבר תזרים המזומנים וההחזקה בנכס. ייתכנו מקרים במסחר ב"מטבעות וירטואליים" בהם יהיה נתק בנתיב הביקורת. לפיכך יש לדרוש מסמכים המתעדים את המסחר ב'מטבע הוירטואלי' ולוודא להנחת דעתו את עצם קיום העסקה והיקפה הכספי כגון: מכתב מבהיר של המוכר בו יפורטו דרכי רכישת ה"מטבע וירטואלי" ודרך מכירתו, חשבונות הבנק באמצעותם הועברו הכספים לרכישה וקניית המטבע הוירטואלי. בנוסף, ייצרף המוכר את דפי חשבונות הבנק באמצעותם הועברו כספי הרכישה והמכירה, צילום מסך מחשב בו תוצג המכירה והקנייה של ה"מטבע הוירטואלי" וזמן החזקתה בידי המוכר.

ראה‏חוזר מס הכנסה XX/2017 - רשות המסים, בנושא: מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (דוגמת ביטקוין), טיוטא לדיון 11/1/17

 

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809