פשיטת רגל I מאמרים I חזרה לעמוד הבית

 

יש לך חוב בסך 17,307? יתכן שאתם זכאים להגיש בקשה לפשיטת רגל

לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 חייב שחובותיו אינם פחותים מ-17,307 ₪ - נכון לשנת 2018 - זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל לפי תנאים שבחוק (!)

  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי

עו"ד בן פישר

 13/4/2013 פורסם ביום

לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 חייב שחובותיו אינם פחותים מ-17,307 ₪ זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל לפי תנאים שבחוק ובין היתר:

* הגשת דין וחשבון המתייחס למועד הגשת הבקשה ולתקופה הכוללת את שנת המס האחרונה וזו שקדמה לה, ערוך לפי טופס שנקבע בתקנות, מאומת בתצהיר ובו:

(א)   פרטים בדבר נכסיו, לרבות מניות או זכויות אחרות בתאגיד;

(ב)   פרטים בדבר הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, תוך ציון שמות נושיו, מענם והערובות שנתן להם;

(ג)    פרטים הידועים לו בדבר נכסיהם, הכנסותיהם, הוצאותיהם וחבויותיהם של בן-זוגו ושל ילדיו הקטינים או ילדיו הבגירים הגרים עימו, לרבות מניות או זכויות אחרות שלהם בתאגיד.

* הגשת הרשאה בכתב לכונס הרשמי, ובה הסכמה למסירת מידע או מסמכים לכונס הרשמי או למי שהוסמך לכך על ידו (להלן – כתב ויתור על סודיות), בדבר נכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, ובדבר פרטי חשבונות המתנהלים על שמו בידי תאגיד בנקאי, כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (בחוק זה – תאגיד בנקאי), לרבות יחד עם כל אדם אחר, וכן בדבר פרטים אחרים הנוגעים למצבו הכלכלי והמצויים בידי כל אדם, לרבות בידי גוף ציבורי כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, או בידי תאגיד בנקאי.

* הגשת תצהיר הסתבכות כלכלית

ליעוץ משפטי דיסקרטי מעו"ד העוסק בתחום למעלה מ - 10 שנים (!)

מטרות הליך פשיטת הרגל

1. כינוס נכסי החייב וחלוקתם בדרך השוויונית והיעילה ביותר.

 

2. לאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו לפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים, על ידי קבלת הפטר מן החובות. בעוד התכלית הראשונה עוסקת באינטרס של הנושים, התכלית השנייה עוסקת בעניינם של החייבים.

** על מנת להשיג את המטרות הנ"ל, יצרו דיני פשיטת הרגל מנגנון מאוזן לאכיפת זכויות נגד רכושם של חייבים, יחד עם האפשרות להביא לשמיטת חובות החייב על-ידי מתן צו הפטר.

 

הבקשה למתן צו כינוס והכרזת פשיטת רגל

בקשה למתן צו כינוס והכרזת פשיטת רגל ​בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי נושה של החייב והן על ידי החייב עצמו.

לייעוץ משפטי חסוי ודיסקרטי, צרו קשר

03-6969809 / 054-6667843 law@FISHERADV.com

הבקשה מוגשת על יסוד מעשה פשיטת רגל שביצע החייב, המהווה את העילה לבקשה.

 

סעיף 5 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם 1980, מפרט את  מעשי פשיטת הרגל, על יסודם ניתן לנקוט בהליכים נגד חייב ובין היתר:

1. העברת מרמה.

2. התחמקות מנושים.

3. עיקול נכס מנכסי החייב ומכירתו במסגרת ההוצאה לפועל.

4. הודעת החייב על הפסקת תשלום חוב.

5. בקשת חייב להכריזו פושט רגל ואי הענות להתראת פשיטת רגל.

נושה רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב בהתקיים תנאים המפורטים בסעיף 7 לפקודה, וביניהם דרישה שגובה החוב שחב החייב לנושה לא יפחת מסך הקבוע בחוק, שהחוב יהיה סכום קצוב בכסף, שמעשה פשיטת הרגל שעליו מסתמכת הבקשה אירע תוך שלושה חודשים לפני הגשתה, ושקיימת זיקת מגורים או זיקה עסקית בין החייב למדינת ישראל.

חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 17 לפקודה, וביניהם הדרישה כי חובותיו לא יהיו פחותים מסך הקבוע בחוק, יצרף לבקשתו דין וחשבון מאומת בתצהיר בדבר נכסיו והכנסותיו, נכסיהם והכנסותיהם של בן או בת זוגו וילדיו הגרים עמו, וכן כי יצרף לבקשתו כתב ויתור על סודיות לטובת הכונס הרשמי.

הגשת בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל מצריכה תשלום פיקדון לכונס הרשמי. את השובר לתשלום פיקדון ניתן לקבל במזכירויות הכונס הרשמי במחוזות השונים. התשלום יבוצע בסניפי בנק מזרחי טפחות בלבד.

 

עותק מבקשת פשיטת הרגל מוגש לכונס הרשמי יחד עם אישור על תשלום הפיקדון. לאחר בחינת הבקשה ודרישת פרטים נוספים - במידת הצורך, מגבש הכונס הרשמי את עמדתו בבקשה, וזו מוגשת לבית משפט של פשיטות רגל.

הרפורמה בהליכי פשיטת הרגל (עדכון אוקטובר 2013)

לייעוץ משפטי חסוי ודיסקרטי צרו קשר

03-6969809. Law@FISHERADV.COM 

הערה:

כל המידע בעמוד זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג בשום מקרה ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל מין וסוג. אין להסתמך על האמור בעמוד זה מבלי להיוועץ קודם לכן בבעל מקצוע ו/או עורך דין מומחה העוסק בתחום וזאת טרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה בקשר עם האמור בעמוד זה ובאתר בכלל. תוכן העמוד והאתר וכל המידע הכלול בם מתאימים למועד כתיבת העמוד והאתר בלבד וסביר כי התאמת הנתונים ו/או המידע ו/או התוכן עשויים להשתנות מעת לעת.

ליווי משפטי לעסקים ולפרטיים

ניהול הליכים בבתי משפט I פשיטת רגל

 פישר משרד עורכי דין

ייעוץ משפטי אישי וחסוי

Thanks! Message sent.

כותב המאמר: עו"ד בן פישר

עו"ד בן פישר ייסד את פישר - משרד עורכי דין בשנת 2007 ומספק ללקוחותיו - עסקיים ופרטיים - שירותים במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה משפט מסחרי, פלילי ואזרחי. בין היתר, המשרד פועל לספק ללקוחות המגזר העסקי, שירותים משפטיים שונים לפי צורך, תוך ליווי שוטף משלבי הקמה / תפעול, ניהול וחלילה פירוק ככל שנדרש.

המשרד פועל לספק ללקוחותיו ליווי, ייעוץ וייצוג בהליכים המתנהלים בפני הערכאות השונות ורשויות לסוגיהן במגוון תחומים, אזרחיים, פליליים ומנהליים, לרבות בקשר עם זכויות קנייניות, דיני נזיקין, ירושה, צוואה, חוזים, קניין, תכנון ובניה, תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, מקרקעין, תביעה לפיצויים בגין הפקעה - לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, קניין רוחני - רישום סימני מסחר (מקומי ובין לאומי), ייצוג בפני מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים, זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, חוק איסור לשון הרע, פשיטת רגל, רשות המסים, מיסוי מקרקעין וכיוב'.    

טלפון ליצירת קשר: 03-6969809 פקס 03-5714222. EMAIL: LAW@FISHERADV.COM